høst 2022
MAT-2001 Prosjektoppgave i matematikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på studieretningen Matematikk - Lektorutdanning for trinn 8-13. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på studieretningen Matematikk - Lektorutdanning for trinn 8-13 eller studieprogrammet Matematiske realfag - bachelor

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 +2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Innhold

Oppgaven har til hensikt å føre studenten i kontakt med problemer og forskningsaktivitet innen faget, og det kreves en viss selvstendig innsats i tilknytning til dette. Oppgaven kan bestå av litteraturstudier og/eller det å gå spesielt grundig inn i et avgrenset tematisk område, og det skal leveres en rapport. Emnet er særlig beregnet på studenter ved lektorutdanning 8-13 som har matematikk som fag 1.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1001 Kalkulus 1, MAT-1002 Kalkulus 2, MAT-1003 Kalkulus 3, MAT-1004 Lineær algebra, STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

Hva lærer du

Læringsutbytte

Studentene skal ha fått erfaringer med prosjektoppgave som arbeidsform, og skal gjennom dette anvende et tverrsnitt eller deler av den kunnskap som er ervervet i løpet av studiet. Gjennom dette skal studentene ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført prosjektoppgave skal studenten:

 • ha dybdekunnskap innenfor selvvalgt tema innenfor studiets emneområde
 • ha kunnskap om analytisk og metodisk arbeid med vitenskapelig tilnærming
 • ha kunnskap om prosjektoppgaveskriving som arbeidsform, inkludert planlegging og gjennomføring

Ferdigheter

Etter fullført prosjektoppgave skal studenten:

 • kunne utarbeide eller identifisere konkrete problemstillinger interesse innenfor studiets emneområde
 • kunne identifisere og vurdere litteratur og metoder som er relevant for problemstillingen
 • kunne gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer, eller gi en utfyllende oversikt over arbeid gjort tidligere
 • kunne dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte
 • kunne planlegge og gjennomføre et større prosjektarbeid

Generell kompetanse

Etter fullført prosjektoppgave skal studenten:

 • ha forståelse for etiske problemstillinger knyttet til faget, inkludert kreditering av resultater oppnådd av andre
 • ha god framstillingsevne
 • ha god samarbeidsevne og selvstendighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Individuell veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Hvis prosjektoppgaven bedømmes til"Ikke bestått", kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er 4 uker fra det tidspunkt resultatet gjøres tilgjengelig.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet