høst 2022
MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp

Sist endret: 09.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta emnet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MDV-2203 Bibliotek og media 10 stp
DOK-2203 Bibliotek og media 10 stp
BIB-2011 Dokumenthistorie og medievurdering 10 stp

Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige mediers utvikling og posisjon innenfor biblioteket i et historisk perspektiv og med vekt på dagens situasjon.

Emnet innledes med et overblikk over bok- og lesehistorie, samt den kanon som er aktuell i dag. Videre vil det bli gått igjennom nyere medier, med en hovedvekt på digitale medier, der også framtidens mediale utfordringer skisseres. Denne kunnskapen settes opp mot forskjellige brukergrupper, der spørsmål knyttet til forholdet mellom bibliotekenes tilbud og brukernes ønsker og behov står sentralt.

Emnet retter seg til alle med en interesse for bok- og mediehistorie fra et institusjonelt og brukerorientert perspektiv.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om ulike medier med spesielt hensyn til deres historiske utvikling og rolle for ulike brukergrupper
 • forståelse av forskjellige medier og dokumenttyper med hensyn til kvalitet og relevans for forskjellige bibliotek

Ferdigheter

Du kan:

 • vurdere medier og dokumenttyper for forskjellige brukergrupper i moderne bibliotek
 • sette dagens bibliotekutvikling inn i en større historisk sammenheng
 • forstå og problematisere sentrale utfordringer for det moderne biblioteket, blant annet samlingsutvikling og vedlikehold.
 • planlegge og vurdere egnede metoder for medieformidling til ulike brukergrupper 
 • grunnleggende formidlings- og presentasjonsteknikker relevant for bibliotek

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over 13 uker. I løpet av disse 13 ukene gjennomføres et heldags formidlingsseminar. 

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Blogginnlegg Godkjent – ikke godkjent
Formidlingsarrangement Godkjent – ikke godkjent
Formidlingsseminar, inkludert en muntlig framføring Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • ett blogginnlegg på ca. 350 ord (bokanmeldelse, filmanmeldelse eller rapport fra formidlingsarrangement på bibliotek)
 • deltakelse i minst ett formidlingsarrangement på f.eks. Tromsø bibliotek
 • en muntlig framføring på formidlingsseminar 
 • teoretisk refleksjonsnotat (ca. 4 sider)

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen med varighet 20-25 minutter

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1203