høst 2022
MDV-1207 Dokumentinstitusjoner og digitalisering - 10 stp

Sist endret: 09.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta emnet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner 5 stp

Innhold

Emnet gir en introduksjon til dokumentinstitusjoners likheter og ulikheter med hovedfokus på de endringer som teknologiutvikling og digitalisering har medført, både i et historisk perspektiv og nyere tid. Emnet tar opp digitaliseringens konsekvenser for samarbeid. Dokumentinstitusjoners bruk av digital teknologi diskuteres kritisk ved hjelp av case-studier, ekskursjoner og institusjonsbesøk. De kulturelle og sosiale endringer som følge av digitale medier, både i hvordan dokumentinstitusjoner organiserer seg internt, digitale versus fysiske utstillinger, kommunikasjon med brukere og et endret kunnskapsbegrep vil bli vektlagt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • dokumentinstitusjoners historie med fokus på teknologiutviklingens konsekvenser for likheter og ulikheter
 • norsk digitaliseringspolitikk og dens konsekvenser for arkiv, bibliotek og museum, (ABM) med særlig vekt på kunnskap og demokrati
 • forholdet mellom den digitale revolusjonen og dokumentinstitusjoner
 • muligheter og utfordringer knyttet til dokumentinstitusjoners bruk av digital teknologi
 • dokumentinstitusjoners endrete ansvar og roller i en digitalisert samtid.

Ferdigheter

Du kan:

 • bedømme fordelene og ulempene ved bruk av fysiske vs. digitale dokumenter i samlingsutvikling og formidling
 • vurdere hvordan og i hvilke sammenhenger dokumentinstitusjoner kan benytte digital teknologi og til hvilke formål
 • evaluere dokumentinstitusjoners bruk av og tilnærming til digital teknologi i en videre samfunnsmessig kontekst
 • vurdere dokumentinstitusjoners betydning som demokratiske steder i en digital tidsalder
 • se de lange historiske linjer i forholdet mellom teknologiutvikling og forskjellige dokumentinstitusjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over 13 uker. Det vil også bli gjennomført ekskursjoner til utvalgte dokumentinstitusjoner i Tromsø.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave
Innlevering: 02.12.2022 kl. 09:00
A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatorisk veiledning knyttet til semesteroppgaven Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk deltagelse på studietur og ekskursjon(er) Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • En obligatorisk veiledning knyttet til semesteroppgaven.
 • En muntlig presentasjon av det som skal være utgangspunkt for semesteroppgaven.
 • Obligatorisk deltagelse på studietur og ekskursjon(ene). Ved sykdomsforfall må du levere et 2-3 siders notat som skisserer sentrale trekk ved de besøkte institusjonene.

Mer info om vurderingsform oppgave

 • En 10 siders semesteroppgave med egendefinert eller oppgitt tema. Oppgaven bør påbegynnes i løpet av undervisningsperioden slik at ekskursjoner, diskusjoner og fremlegging av skisse kan være med å påvirke utformingen og fremdriften i oppgaven.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1207