høst 2022
PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser - 10 stp

Sist endret: 26.10.2022

Emnetype

Emnet er det andre av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen ved UiT. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp

Innhold

Emnet fokuser på lærerens ledelse av læringsprosesser som har to hovedelementer: utvikling av profesjonskompetanse og kunnskap om lærerens rolle i skolen.  

Profesjonskompetansen handler om at læreren med stor grad av selvstendighet kan videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens profesjonelle utvikling. For å kunne bidra til at læreren kan lede læringsprosesser trenges det innsikt i og forståelse for verdier og prinsipper i norsk skole som et fundament for lærerens profesjonsutøvelse. Emnet skal kvalifisere studentene til å ivareta det lokale, nasjonale og globale perspektivet. I dette inngår også at studentene har en profesjonell holdning til og kan reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål lokalt og globalt. Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene.

Et godt læringsmiljø er viktig for elevenes sosiale og faglige utvikling. God ledelse er nødvendig for å bygge et konstruktiv og inkluderende læringsmiljø og for å møte elever, foresatte, og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. studieår.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • pedagogikk som kultur- og vitenskapsfag
 • pedagogiske teorier i relevans av profesjonsutøvelse
 • lovverk, læreplaner og andre styringsdokumenter og det verdigrunnlag disse bygger på
 • individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring og tilpasset opplæring

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere pedagogisk utfordringer basert på teori og begreper
 • reflektere over og analysere egen og andres praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov med referanse til teori og praksis
 • bidra til konstruktive dialoger gjennom respons på medstudenters fremlegg
 • reflektere over pedagogiske perspektiver på case fra praksis
 • lese og vurdere akademiske tekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter varierte og studentaktive arbeidsmetoder og består av forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper og praktiske øvelser.

På seminar arbeider studentene i grupper og tolker og analyserer pedagogiske case og presenterer analyse for medstudenter som gir respons.

 

 • Undervisningsomfang er på om lag 40 timer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022 09:00 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av case-analyse Godkjent – ikke godkjent
Vurdering av vitenskapelig tekst Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse på 80% av undervisningen
 • Mappe: bestående av følgende arbeidskrav:

  • Presentert analyse av case fra en undervisningssekvens og gitt respons på medstudenters presentasjon
  • Vurdering av en vitenskapelig tekst


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-2020
 • Tidligere år og semester for dette emnet