høst 2022
SAM-1112 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk diktning - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelor i nordsamisk som morsmål og årsstudium i nordsamisk som morsmål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisningen er tilpasset morsmålsstudenter i samisk, og forutsetter følgelig både praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende samisk som første- eller andrespråk fra den videregående skole.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAMGFL Samisk grunnfag deleksamen litteratur 10 stp

Innhold

Emnet gir en god oversikt over moderne samisk litteratur, både prosa og lyrikk. De mest sentrale forfatterskapene vil bli gjennomgått, med hovedvekt på moderne diktning, dvs. tiden etter 1970. Det fokuseres på den samiskspråklige diktningen, men i noen grad vil også den norsk- og svenskspråklige litteraturen skrevet av samiske forfattere bli trukket fram, samt den samiske litteraturens plass i samfunnet. Studentene får også en innføring i litterære teoretiske retninger og metoder. Det er viktig at studentene behersker nordsamisk godt.

Anbefalte forkunnskaper

SAM-1110 Samisk litteraturvitenskap: Samisk litteraturhistorie

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

 • forståelse av hvordan nyere samisk litteraturhistorie har utviklet seg og dens tilknyting til og rolle i utviklingen av det samiske samfunnet
 • kunnskap om analyse av skjønnlitterære tekster
 • kjennskap til ulike litteraturteoritiske retninger og litterære metoder
 • kunnskap om den nyere samiske litteraturhistorien og de mest sentrale forfatterne
 • oversikt over hvordan teori og metode kan brukes i analyse av skjønnlitterære tekster

 

Ferdigheter

Studenten :

 • er i stand til å velge og utforme en problemstilling i analyse av prosatekster og lyriske tekster
 • kan gjøre rede for hvilke føringer ulike teoretiske retninger og metoder legger for analyse av skjønnlitterære tekster
 • er i stand til å formidle kunnskap om nyere samisk litteraturhistorie og de mest sentrale forfatterne og hvordan litteraturen utgjør en rolle i samfunnet
 • kan analyserer prosatekster og lyrikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Mesteparten av teksttilfanget i emnet vil også være på samisk, fortrinnsvis nordsamisk. En del av pensumlitteraturen vil være både på samisk, norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer der studentene også har framlegg. Derfor forutsettes det aktiv deltakelse fra studentenes side. Det forutsettes at studentene følger undervisningen og bidrar aktivt til diskusjoner i undervisningen. Derfor passer emnet dårlig som selvstudium.

Det vil bli lagt til rette for å kunne følge undervisning via Skype for studenter som ikke er i Tromsø. Studenten må selv ta kontakt med faglæreren etter registrering.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave Innlevering: 28.11.2022 kl. 13:00 1 Semester A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Hver student skal legge frem en grundig forberedt presentasjon av ett utvalgt dikt, en gruppe dikt, ett utvalgt prosastykke, en novelle, roman eller et helt forfatterskap for de andre studentene på kurset. Denne framleggelsen er del av treningen på muntlig framleggelse av faglig materiale som studentene skal få i løpet av kurset. 

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgaven skal være på 6-8 sider. oppgaven skal være en bearbeidet versjon av framlegget i studentgruppen. 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1112
 • Tidligere år og semester for dette emnet