høst 2022
SOA-3900 Masteroppgave - 60 stp

Sist endret: 02.06.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i sosialantropologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i sosialantropologi. Emnet tas vanligvis i studentens tredje og fjerde semester.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-3901 Masteroppgave i sosialantropologi 30 stp

Innhold

Masteroppgaven er avslutning på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven skal være et selvstendig skriftlig arbeid som fremstiller de empiriske data som har vært samlet inn og de tematiske, teoretiske, analytiske og metodiske utfordringene som arbeidet bygger på. Arbeidet med oppgaven gir trening i profesjonell antropologisk skriftlig fremstilling av et tema/materiale, og komparasjon gjennom bruk av faglitteratur. Den gir et grunnlag for senere doktorgradsarbeid eller annet forskningsarbeid, og arbeid i organisasjoner, forvaltning eller undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-3001 Teoretiske perspektiver, SOA-3002 Prosjektutforming, SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 • ha grundig faglig forståelse av noen sentrale sosiale prosesser gjennom analyse av eget innsamlet datamateriale
 • ha egenerfart kunnskap om forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av en masteroppgave

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne foreta generaliseringer om sosiale sammenhenger gjennom egeninnsamlet datamateriale.
 • kunne disponere og analysere et egeninnsamlet originalt materiale
 • kunne fremstille eget datamateriale og analyse i en samlet skriftlig form
 • kunne forelese over sosialantropologiske tema og problemstillinger

Kompetanse:

Studenten skal:

 • kunne innhente den nødvendige informasjon som kreves for å løse en problemstilling eller utrede et saksfelt (utrednings-kompetanse)
 • kunne lede et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt kunne disponere ressurser, herunder budsjett (prosjektledelse).
 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre i gruppe
 • kunne delta i debatter innenfor generell antropologi, og spesielt innenfor sitt fordypningsområde nasjonalt og internasjonalt
 • kunne vurdere kvaliteten; - styrker og svakheter, ved andres og egen forskning
 • kunne videreutvikle forskningskompetanse på PhD nivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning er vanligvis på norsk. Noe undervisning på masternivå gis på engelsk.

Det er anledning til å skrive masteroppgaven på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av skriveseminarer, individuell veiledning og selvstendig arbeid med masteroppgaven. Skriveseminarene tilbys bare i høstsemesteret. Individuell veiledning gis i tredje og fjerde semester.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Prøveforelesning 0/1 40 Minutter A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Innlevering av utkast til masteroppgave i 4. semester Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på skriveseminar i 3. semester m/minst 2 framlegg Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk deltakelse på skriveseminar i 3. semester med minst 2 framlegg.
 • Innlevering av utkast til masteroppgave i 4. semester.
 • I tillegg må studenten levere masteroppgaven til veilederen senest 1 måned før endelig innlevering, for gjennomlesning.

Kontinuasjonseksamen

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form, dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. eksamensforskrift § 22).
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: SOA-3900