høst 2022
SPA-2114 Kvinnestemmer i spanskspråklig kultur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er en del av bachelorgradsprogrammet i Spansk og latinamerikanske studier.

Emnet kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende årsstudium i spansk.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Kvinners posisjon i samfunnsliv, politikk, utdanning og kultur i spanskspråklige land har, i likhet med i vestlige land for øvrig, gjennomgått store endringer i det 20. århundre. I Spania er kvinner i dag i flertall i universitetsutdanninger, slik som i Norge. Samtidig er historien om hvordan kvinner inntar subjektposisjon i spanskspråklige samfunn og kulturer preget av de enkelte lands særegne historie (som for eksempel en sterk katolsk tradisjon og det langvarige diktaturet i Spania). De siste tiårene har en rekke ukjente, glemte eller utelatte kvinnestemmer blitt hentet fram og gitt nye perspektiver på den spanskspråklige kultur- og litteraturhistorien.

I dette emnet vil vi undersøke et utvalg tekster fra moderne spanskspråklig litteratur (eller andre kulturuttrykk) forfattet av kvinner som på en eller annen måte tematiserer sin subjektposisjon. Tekstene vil studeres i lys av historisk materiale, bestående av utdrag fra tekster skrevet av kvinner som er sentrale i spansk litteratur- og kulturhistorie, og andre historiske dokumenter.

Arbeidet med emnet oppøver studentenes analytiske og kritiske evner og gir innsikt i et aktuelt forskningsfelt.


Anbefalte forkunnskaper

SPA-1110 Innføring i spansk kultur, SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

-    kunnskap om sentrale problemstillinger kvinner debatterer i spanskspråklig litteratur og kultur

-    oversikt over sentrale kvinner i spanskspråklig litteratur- og kulturhistorie

-    innsikt i spørsmål kvinner i spanskspråklig litteratur og kultur har vært opptatt av

Ferdigheter

Studenten kan:

-    orientere seg i spanskspråklig litteratur og kultur omkring emnets tematikk

-    redegjøre for ulike tilnærminger til kvinners posisjon i spanskspråklig litteratur og kultur

-    formulere problemstilling i tilknytning til emnet i samråd med faglærer

-    presentere materiale fra emnet i historisk kontekst muntlig og skriftlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Spansk

Undervisning

Emnet er nettbasert og studenter kan følge undervisning via zoom.

Studentene må jobbe aktivt på egen hånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing og skriving (jf. arbeidskrav).

Undervisningsomfanget er 2 timer per uke.

Kvalitetssikring av emnet:
Emnet har midtveisevaluering. Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 11.11.2022 kl. 13:00
Innlevering: 18.11.2022 kl. 13:00
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Veiledning på innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  •  En muntlig presentasjon av materiale fra emnet (10-15 min.)
  • To korte (1-2 sider) skriftlige innleveringer om tekster fra emnet som skal innleveres til fastsatt frist 
  • Veiledning på innleverte oppgaver

Alle arbeidskravene inngår som forberedende arbeid til hjemmeeksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPA-2114
  • Tidligere år og semester for dette emnet