høst 2022
TEK-1512 Innføring i ingeniørfag - 10 stp

Emnetype

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet tilbys hvert høstsemester. Emnet er forbeholdt ingeniørstudenter på UiT.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 10 stp

Innhold

Konstruksjon, 5 sp

Utvikling, design og konstruksjon av mekaniske innretninger og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger. Solidmodellering av komponenter og bearbeiding av disse, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, presentasjon av design med standardiserte tekniske tegninger.

HMS og bærekraft, 5 sp

Introduksjon til elektriske målinger og måleteknikk. Bruk av GIS programvare for analyse av feltmålingsdata. Rapportering av undersøkelser. Funksjon og praktisk bruk av måleutstyr i HMS-arbeid, herunder

 • GPS for posisjonsbestemmelse
 • Gassmåler for gasskonsentrasjoner i luft
 • Støvmåler for partikkelmengder og -størrelser i luft
 • Lydmåler for støynivå fra maskiner eller omgivelsesstøy
 • Vannkvalitetsmålinger for pH, temperatur, elektrisk ledningsevne og oppløst oksygen i vann
 • Fotometer og spektrofotometer for vannforurensninger.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Har kunnskaper om konstruksjonsprosessen og om regler for tekniske tegninger.
 • Er kjent med virkemåte for elektrisk måleutstyr.
 • Er kjent med metoder for målinger og datainnsamling, og krav til datasikkerhet.

Ferdigheter:

 • Kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kjenner noen prosesser for innovasjon og nytenkning, og kan bruke disse i eget konstruksjons- og prosjektarbeid.
 • Kan bruke programvare for solidmodellering til å konstruere mekaniske innretninger, og kan presentere sine tekniske løsninger med standardiserte tegninger.
 • Kan bruke måleutstyr til HMS-undersøkelser, og kan analysere feltmålingsdata ved hjelp av geografiske informasjonssystemer

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kan skriftlig og muntlig dele sine kunnskaper og erfaringer med fagfeller og samfunnsliv.
 • Kan delta i prosjektarbeid og samarbeide i gruppe.
 • Kan bruke dataverktøy i sitt ingeniørarbeid. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, pc-lab, feltarbeid, prosjektarbeid i grupper.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.09.2022 09:00 (Utlevering)
30.09.2022 12:00 (Innlevering)
1/2 1 Uker A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 11.11.2022 09:00 (Utlevering)
25.11.2022 12:00 (Innlevering)
1/2 2 Uker A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav til hjemmeeksamen HMS: Et laboratorieforsøk i måleteknikk med rapport. Gruppearbeid med 2 til 4 studenter per gruppe

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene. Det er ikke krav om at begge deleksamenene som inngår i vurderingen av endelig karakter, skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1512
 • Tidligere år og semester for dette emnet