høst 2022
ODO-3005 Ekstern praksis del 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på intergrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2504 Samfunnsodontologi, ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi

Innhold

Ekstern praksis perioden på 7.semester strekker seg fra semesterstart i august til semesterslutt i desember, ca 4 mnd. Eksterne praksis er en sentral del i utdanningen av tannleger, og studentene får en stor del av sin kliniske praksis ved eksterne tannklinikker. Hensikten er at eksterne praksis skal gi studentene forståelse og kunnskap om alle sider ved tannhelsearbeid. Fokuset skal være på forebyggende erfaringsbasert virke og hensiktsmessig terapi, og at alle grupper i samfunnet har samme rettigheter i forhold til tannhelse. I den kliniske praksisen skal det sentrale være at man ser hele pasienten og pasientens egne behov. Den kliniske praksisen skal gjennomføres med gode kunnskaper om de ulike fagfeltene.

Emnet ekstern praksis vurderes til bestått/ ikke bestått. Ekstern praksis perioden må tas fortløpende over et semester, og kan ikke deles opp i mindre enheter. Fravær på mer enn 20% medfører at ekstern praksis ikke får bestått.

Emnet vurderes med fortløpende individuell evaluering sammen med veileder på den eksterne tannklinikken. Det er arbeidskrav i emnet i form av obligatoriske arbeidsoppgaver. Disse gis av Instituttet, og kan variere noe fra år til år. Hovedvekten legges på forebyggende behandling, og enklere form for tannbehandling.

Etter ekstern praksis perioden arrangeres det to obligatoriske seminarer i begynnelsen av 8. semester, hvor oppnådde læringsmål for utplasseringen diskuteres, og gjennomførte arbeidsoppgaver presenteres i plenum.

Dersom det i løpet av praksisperioden viser seg at studenten står i fare for ikke å bestå emnet ekstern praksis, så skal Instituttet varsle studenten om dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32.Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis. Ved Ikke bestått ekstern praksis, kan studenten ta opp emnet ekstern praksis en gang. Dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved UiT. §31. Antall praksisforsøk. Det er anledning til å fremstille seg til samme praksis to ganger.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan formidle kunnskap om grunnleggende oral klinisk og røntgenologisk diagnostikk
 • kan redegjøre for prinsippene for forebyggende behandling
 • kan redegjøre for normal oral anatomi og bittutvikling
 • kan analysere faglige problemstilinger med utgangspunkt i orale diagnoser og behandlingsbehov for enke orale sykdomstilstander/utviklingsforstyrreklser, samt beskrive vanlige behandlingsprinsipper for skolebarn, voksne og eldre

 

FERDIGHETER:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til taushetsplikt og vanlig respektfull pasienkommunikasjon
 • kan bruke relevante metoder for forebyggende tiltak på individnivå
 • kan bruke relevante metoder for vanlige kliniske og røntgenologiske undersøkelser og diagnostisering
 • kan bruke relevante metoder og materialer innen evidensbasert teknisk/operativ odontologisk behandling
 • kan analysere eksisterende teorier og fortolkninger om hygiene og journalføring i praksis

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan analysere relevante fag-etiske problemstillinger mht. holdninger til pasienter, medarbeidere og hjelpepersonell
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen forebyggende behandling og utadrettet virksomhet
 • kan analysere relevante fag-etiske problemstillinger mht. Konserverende/operativ odontologisk behandling
 • kan kommunisere om internt og eksternt samarbeid på tannklinikken med kollegaer, spesialister og til allmennheten

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Klinisk arbeid under veiledning fra ekstern veileder, demonstrasjoner, utadrettet virksomhet, nettbaserte forelesninger og seminarer, selvstudier, samt oppfølgingsseminarier etter endt ekstern praksis periode.

Under utplasseringen skal det foregå en gjennomgang av både de generelle og emnespesifikke mål. Hovedvekten legges på forebyggende behandling og enklere form for tannbehandling. Studentene skal sammen med klinisk veileder delta i utredning av kompliserte pasienter og lage en behandlingsplan for disse. Studentene skal samarbeide med de andre yrkesgruppene på tannklinikken. Videre skal studentene i løpet av ekstern praksis skrive en oppgave om et samfunnsodontologisk tema.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk deltagelse på ekstern praksis Godkjent – ikke godkjent
Oppgaver og seminarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved Ikke bestått ekstern praksis, kan studenten ta opp emnet ekstern praksis en gang. Dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved UiT. §31. Antall praksisforsøk. Det er anledning til å fremstille seg til samme praksis to ganger.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ODO-3005
 • Tidligere år og semester for dette emnet