vår 2022
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp

Innhold

Dette emnet omhandler statistikk og samfunnsvitenskapelig metode for økonomer.

Statistikkdelen skal gi studentene et relevant grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk, der analytisk innsikt vektlegges. Sentralt i innholdet er teoretisk forståelse og forutsetninger for de viktigste sannsynlighetsfordelingene, estimering og hypotesetesting. Statistikkdelen legger vekt på oppgaveregning og skal danne et godt teoretisk fundament for metodedelen.

Metodedelen starter med en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Studentene får deretter en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å gjennomføre eget forsvarlig vitenskapelig empirisk arbeid.


Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • ha kunnskap om grunnleggende kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder
 • ha forståelse for at problemstilling legger føring på valg av metodisk tilnærming
 • ha kunnskap om kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og databehandling
 • ha kunnskap om ulike måter å tilnærme seg kvalitative data

Ferdigheter:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • behersker både kvalitative og kvantitative datainnsamlinger innen det økonomisk-administrative fagområdet
 • behersker relevant dataverktøy til å utføre analyse av et datamateriale
 • behersker grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data
 • kan grunnleggende sannsynlighetsregning
 • kan gjennomføre sentrale parametriske og ikke-parametriske hypotesetester
 • kan gjennomføre analyse av lineære sammenhenger
 • kan presentere funn fra analyse av empiriske data på en vitenskapelig måte

Kompetanse:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • være i stand til å utforme problemstillinger som lar seg løse ved hjelp av vitenskapelige metoder
 • kunne anvende sine metodekunnskap til å gi svar på problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative området, på en vitenskapelig måte
 • være i stand til å vurdere kvaliteten på en vitenskapelig studie
 • beherske et eller flere dataverktøy for analyse av kvantitative data


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på webbaserte ressurser, som filmer, presentasjoner og oppgaver. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas og/eller sosiale medier, med fokus på interaksjon.

Eksamen

Arbeidskrav

Kurset har to individuelle arbeidskrav. Disse må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Godkjent arbeidskrav i BED-2011 kvalifiserer til eksamen i BED-2011NETT. Studenten har selv ansvar for å informere studierådgiver om dette i god tid før eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

 


Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved Campus (Alta, Kirkenes, Harstad, Narvik og Tromsø).


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2011NETT