vår 2022
JUR-1003 1. avdeling master. Skoleeksamen - 30 stp

Emnetype

Emnet inngår i 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-1003 1. avdeling master skoleeksamen 20 stp
JUR-1001 1. avdeling master semesteroppgave 10 stp
JUS1AVD Juridisk studium, 1.avdeling 30 stp
JUS-100 Juridisk studium, 1. avdeling 30 stp

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Ex. fac. (JUR-0500) må være bestått før studenten får avlegge avsluttende eksamen på avdelingen.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Studentene må ved oppstart på avdelingen delta på et obligatorisk orienteringsmøte.
  • Semesteroppgaven på 1. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 1. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 4 og 5.

Eksamen består av:

Skriftlig skoleeksamen (JUR-1003) på seks timer. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. §§ 6 og 8 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling.

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i §§ 7 og 8 i eksamensreglementet for 1.-4. avd. master.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: JUR-1003
  • Tidligere år og semester for dette emnet