vår 2022
JUR-3003 4. avdeling master. Skoleeksamen - 15 stp

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUS-400 Jus 4. avdeling fellesdel 15 stp
JUS4AVD Juridisk studium, 4. avdeling 15 stp

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon på 4. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap og eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap § 4.

Nevnte regelverk er tilgjengelig på våre nettsider, se lenkene nedenfor: https://uit.no/regelverk#v-pills-660871

Studieplanhttps://uit.no/regelverk#v-pills-663714

Eksamensreglement

JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis. For å få godkjent JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis kreves a. godkjent deltakelse på praksisforberedende undervisning, b. godkjent gjennomført praksisperiode og c. godkjent praksismappe. For nærmere informasjon se lenken nedenfor:https://uit.no/regelverk#v-pills-663741

Reglement for JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis

Eksamen består av: Skriftlig skoleeksamen (JUR-3003) over seks timer. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. eksamensreglement for 1.-4. avdeling § 6. Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avdeling § 8, siste ledd.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: JUR-3003
  • Tidligere år og semester for dette emnet