vår 2022
LER-1152 Engelsk 5-10: Litteratur, kultur og didaktikk - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Det anbefales gode forkunnskaper i engelsk.


Innhold

Emnet tar for seg et utvalg av klassiske og moderne tekster og kulturuttrykk fra den engelskspråklige verden i hovedsak beregnet for barn og unge. Emnet innebærer både en grunnleggende innføring i analytiske og teoretiske tilnærminger til tekst, sjanger, lesing og kontekst, og tekstenes anvendelse i didaktisk praksis. I tillegg vil det jobbes med studentenes skrivekompetanse, inkludert akademisk skriving.

Ulike sjangere og teksttyper (som for eksempel dikt, romaner, eventyr, fantasy, muntlige fortellinger, dataspill, tegneserier og film) gjøres til gjenstand for tolkning og refleksjon, parallelt med en utforskning om hvorfor og hvordan tekstene kan benyttes i grunnskolens engelskundervisning. Emnet belyser både hvordan tekster kan fungere som verktøy for språklæring i skolen og hvordan de kan åpne opp til den engelskspråklige verden i historisk og kulturell forstand.

Andre sentrale tema kan være valg av tekster i klasserommet i henhold til læreplanens faglige mål, utvikling og vurdering av elevenes tekster, (inkludert multimodale tekster), bruk av film i undervisninga, lesestrategier, språklig variasjon i litteraturen, grenser mellom voksen- og barne/ungdomslitteratur, bruk av litteratur i og utenom læremidler, flerkulturalitet i litteratur, kultur, og klasserom, dataspill og språklæring.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • kjenner litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn og unge
 • har kunnskap om ulike tekster og deres betydning i en kulturell og historisk kontekst
 • har kunnskap om grunnleggende elementer i oppbygginga av tekster i ulike sjangre og modaliteter
 • har kunnskap om sentrale analytiske begreper knytta til tolkning av ulike typer tekster

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • diskutere, muntlig og skriftlig, et utvalg skjønn- og faglitteratur
 • innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisninga
 • velge ut og legge til rette for variert pedagogisk bruk av tekster for ulike elevgrupper
 • utvikle elevenes strategier for læring med vekt på lesestrategier
 • videreutvikle elevenes lese- og skriveferdigheter gjennom arbeidet med engelsk
 • utvikle elevenes analytiske kompetanse og tolkningskompetanse
 • skape og vurdere multimodale (sammensatte) tekster
 • vurdere pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisninga

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på 5.-10. trinn
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • utvikle elevers kommunikative kompetanse, kulturelle kompetanse og litteraturkompetanse
 • vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • analysere, vurdere og reflektere over egen læring og se egen læring i sammenheng med elevenes læring i faget
 • videreutvikle egen tekstdidaktisk kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, så som lek, drama, musikk og andre kreative og estetiske uttrykk. Gjennom studiet legges det opp til at både faglig kunnskap, språkferdigheter og fagdidaktisk kompetanse utvikles gjennom utprøving i praksis.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • en muntlig prega oppgave (presentasjon, intervju o.l.)
 • 3-4 skriftlige innleveringer

Eksamen består av:

 • En muntlig eksamen 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1152
 • Tidligere år og semester for dette emnet