vår 2022
LER-1504 Mat og helse fellesemne - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1500 Mat og helse fellesemne 15 stp

Innhold

 • Om grunnleggende ferdigheter i faget mat og helse
 • Mat og måltidstradisjoner i forhold til ulike kulturer, høgtider og religioner
 • Folkehelse og livsmestring


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • kulturelt mangfold
 • fagdidaktikk
 • skolemåltidet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • didaktisk planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • bruke relevante digitale verktøy
 • bruke fagbegreper og anvende forskningsbasert kunnskap
 • bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
 • matfaglig metodisk praktisk arbeid

Kompetanse

Studenten:

 • kan gjennomføre undervisning og læring i faget samt forstå, utvikle og utøve egen profesjonalitet i faget
 • skal ha innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • kan bruke faget helsefremmende samt benytte faget som danningsarena


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

 • Pbl - problembasert læring
 • Didaktisk refleksjon
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Studentbasert undervisning
 • Praktisk metodisk matfaglig arbeid

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

Se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • PBL basert arbeidskrav på ca. 3000-4000 ord, samt en praktisk presentasjon av arbeidskravet. Arbeidskravet må bestås for å kunne fremstille seg til eksamen.
 • Planlegge og gjennomføre et didaktisk undervisningsopplegg med avsluttende didaktisk refleksjon av undervisningsopplegget. Grunnleggende ferdigheter skal komme til uttrykk i undervisningsopplegget og i den praktiske gjennomføringen. Varighet for den praktiske gjennomføringen er fire undervisningstimer. Tema for undervisningsopplegget skal ligge innenfor området mat og kultur. Undervisningsopplegget utvikles og gjennomføres i grupper med 3 til 4 studenter.

Eksamen består av:

 • En gruppe presentasjon på 30 minutter av en PBL utfordring med medstudenter til stede. Deretter følger 15 min, med faglige muntlige spørsmål og samtale om presentasjonen uten medstudenter tilstede.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1504
 • Tidligere år og semester for dette emnet