vår 2022
LER-2352 Kroppsøving 5-10 - 20 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. 


Innhold

Sentrale fagområder er: Kropp, kultur, helse, fagdidaktikk og forskningsbasert kompetanse.

Hva lærer du

                                                                                Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • praktisk aktivitet, teori og forskning om kroppsøvingsfaget
 • kroppsøving og kroppslig læring i et tverrfaglig perspektiv
 • kroppsøvingslærerrollen i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

Studenten kan:

 • videreutvikle egne fagdidaktiske ferdigheter innen utvalgte aktiviteter
 • planlegge og vurdere fagdidaktiske problemstillinger samt anvende relevant teori og forskning for å tilrettelegge undervisning i kroppsøving
 • bruke digitale, muntlige og skriftlige ferdigheter i kroppsøving.

Kompetanse

 • kunne tolke og anvende forskningsbasert litteratur og dokumentasjon knyttet opp mot planlegging, gjennomføring og vurdering i kroppsøving 
 • kunne reflektere kritisk rundt kroppsøvingsfaget, livslang bevegelsesglede, samt kulturelle endringer i lys av samfunnsutviklingen


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid i ulike læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Det gjennomføre en vintertur. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening og videreutvikling av egenferdighet. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % aktiv deltakelse på undervisning
 • individuell vitenskapelig fagtekst (ca 3500 ord) om kroppsøvingsfaget
 • en PBL fremlegg om lærerrollen i kroppsøvingsfaget med obligatorisk veiledning
 • en praktisk-didaktisk oppgave på ca. 30 min. med krav til egenferdighet
 • et selvvalgt fagdidaktisk praktisk og teoretisk opplegg på ca 60 min
 • deltakelse på vintertur med en skriftlig gruppeoppgave (1600 ord)

Eksamen består av:

 • Individuell muntlig eksamen på 30 minutter. Eksamen består av et framlegg av individuell skriftlig vitenskapelig fagtekst med spørsmål til videre diskusjon på 5 min. 25 minutter til diskusjon og spørsmål fra hele pensum.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: LER-2352
 • Tidligere år og semester for dette emnet