vår 2022
MUS-1608 Musikkhistorie og musikkanalyse 2 - 5 stp

Sist endret: 20.05.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1508 Musikkhistorie og musikkanalyse 1

Innhold

Emnet fokuserer på fire felles temaer som til sammen vil utdype og gi forståelse av sentrale musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter. Tema vil variere fra år til år. Temaene hentes fra både klassisk og rytmisk sjanger og blir valgt ut ifra aktuelle forhold, skolens øvrige aktiviteter og prosjekter.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

- Om repertoar innen de utvalgte temaer.

Ferdigheter

- Kunne analysere musikk fra forskjellige musikktradisjoner med utgangspunkt i tekniske, historiske og sosiale analysemetoder.

- Kunne oppdatere sine kunnskaper og arbeide selvstendig med analyse av nytt musikkhistorisk repertoar.

Generell kompetanse

- Ha evne til skriftlig og muntlig presentasjon og formidling av sentralt fagstoff og analyse av utvalgte verk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre, med ukentlig undervisning organisert etter tema/musikkhistoriske emner. Studenter deltar i undervisningen med presentasjoner og ulike framlegg.

Nærmere beskrivelse av tema, oppgaver med mer framkommer i semesterplan. Individuell veiledning.  


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- Ett essay første semester

- Loggbok 

- Ett muntlig framlegg

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen i selvvalgt tema på ca. 3000 ord. Faglærer godkjenner tema. Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A til F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1608