vår 2022
MUS-1610 Hovedinstrument 2 - 30 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Fagstudium i musikkutøving-bachelor, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1510 Hovedinstrument 1

Innhold

- Videreutvikling av utøvende ferdigheter på hovedinstrument med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid, ulike metoder for innstudering og utvikling av gode arbeidsrutiner

- Tilegnelse av nytt solo- og samspillsrepertoar fra epoker, ulike stilarter og sjangere som er sentrale for instrumentet og som bør inkludere norsk musikk og gjerne samisk musikk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene, og større sentrale verk. Repertoaret kan inneholde egenprodusert materiale

- Videreutvikling av øvingsmateriale som fremmer tekniske ferdigheter, gehørspill, prima vista og improvisasjon

- Videreutvikle evne til samspill og samarbeid


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: Kunnskap:

- Ha god kunnskap om sitt instruments virkemåte, oppbygning og historiske utvikling.

- Ha innsikt og kunnskaper om solo- og samspillsrepertoar som er relevant for sitt instrument.

Ferdigheter:

- Kunne tolke notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere, og kunne omsette det til et musikalsk resultat solistisk og i forskjellige besetninger.   

- Kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter.

Generell kompetanse:

- Være en utøver med gode tekniske og musikalske ferdigheter som kan realisere og formidle kunstneriske intensjoner på sitt hovedinstrument

- Kunne bidra til egen faglig utvikling og arbeide målrettet og selvstendig med nytt repertoar alene og i samarbeid med andre utøvere.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell og gruppevis undervisning og veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker, og må etter oppsatt plan delta i prosjekter, ensembler og offentlige konserter.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar et selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Arbeidskrav:

- Semesterprøve ca. 20 minutter

- Repertoarliste med gjennomgått repertoar på 45 minutter, herav minst minutter 20 kammermusikk/samspill og 20 minutter offentlig framført.

- Utøvende konsertdeltakelse i kammermusikk/samspill hvert semester.

- Eksamensprogram

Eksamen:

Utøvende eksamen med varighet på 30 minutter der opptil 10 minutter kan være kammermusikk/samspill. Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-1610