vår 2022
BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon - 30 stp

Sist endret: 01.04.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BED-3901F Masteroppgave i økonomi og administrasjon 30 stp

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling av økonomisk-administrativ analyse under veiledning. Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder, og forutsettes godkjent av Handelshøgskolen ved UiT. Alle studenter skal fylle ut en veiledningskontrakt. Denne skal leveres til godkjenning ved det institutt hvor oppgaven er gitt og senest 01.06./1.12. semesteret før oppgaven påbegynnes. Masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ett semester, med tidsfrist satt av Handelshøgskolen ved UiT.

Hva lærer du

Målet med mastergradsoppgaven er å gi studentene forståelse for økonomisk-administrativ teori og trening av anvendelsen på et avgrenset område av spesiell interesse for studentene. Mastergradsoppgaven skal også gi mulighet for selvstendig framstilling av økonomisk-administrativ analyse i skriftlig form. To mastergradsstudenter kan gå sammen om å skrive en mastergradsoppgave. Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal få kunnskaper og forståelse på et avgrenset område innen det økonomisk administrative fagområdet.
 • Studentene skal ha utviklet sin evne til å arbeide med et avgrenset tema på en faglig måte i et avgrenset tidsrom.

 Ferdigheter:

 • Kunne utvikle en forskningsdesign og metodevalg, samt gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Kompetanse: 

 • Kunne planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
 • Kunne forholde seg til faglitteraturen på et forskningsfelt
 • Kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • Kunne formidle resultater av egen og andres forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En obligatorisk presentasjon av masteroppgaven på et seminar som arrangeres før innlevering (både høst- og vårsemesteret). Presentasjon skal være på om lag 10-15 minutter. I forkant av presentasjonen skal studenten ha levert siste utkast til oppgaven. Presentasjonen vil bli kommentert av en oppnevnt kommentator og andre tilhørere. Seminaret er obligatorisk for studentene som skal levere masteroppgaven gjeldende semester. Seminaret er også åpen for andre ansatte og studenter.

Mastergradsoppgaven leveres i UiTs vitenarkiv Munin.

Eksamenskommisjon består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor. Endelig karakter settes etter skalaen A-E med F som stryk.

Før skriving av masteroppgaven forutsettes det at alle majoremner samt metodefaget er bestått. Det kan tillates at inntil to emner innenfor minoremnene (maksimalt 20 studiepoeng) ikke er gjennomført. Avsluttende mastergradsoppgave vil ikke sendes til sensur før kandidaten har bestått alle emner som skal inngå i utdanningen. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du mangler emner utenom minoremnene og ønsker å begynne på masteroppgaven.

Utsatt innlevering Ved begrunnet søknad innen 01.05./01.11. kan det innvilges 3 måneders utsettelse av innleveringsfristen. Studenter som ikke har sykemelding eller tvingende grunn får utsettelse på innleveringen med ett semester av gangen. Tidligste mulighet for innlevering blir da seks måneder etter ordinær innleveringsfrist. Ved sykemelding dokumentert ved legeerklæring for 1 til 3 uker forlenges fristen tilsvarende. Utsatt innlevering har ikke innvirkning på bedømmelsen av oppgaven.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BED-3901