vår 2022
BIO-3955 Mastergradsoppgave i akvamedisin - 60 stp

Sist endret: 02.09.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet i fiskehelse. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde. Arbeidet skal ha preg av forskning, oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder, og forutsetter godkjenning av NFH i form av innlevert veiledningskontrakt. Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2 eller 3 semester av mastergraden.

Veiledningskontrakt Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse fylles ut av studenten i samråd med veileder. Underskrives av student, veileder(e) og instituttleder. Frist for innlevering er 01.06/15.12 semesteret før oppgaven påbegynnes.Godkjenning av forside Masteroppgavens forside skal godkjennes av en studiekonsulent før innlevering. Se tidligere innleverte oppgaver i Munin for godkjente forsider.Trykking av masteroppgaven NFH trykker inntil 12 eksemplarer av oppgaven. Om det ikke spesifiseres ved innlevering et annet antall vil det trykkes tolv, hvorav studenten normalt beholder fem. Fargesider må spesifiseres i eget felt ved innlevering i Munin for å trykkes i farger.

For mer detaljert informasjon om det å være masterstudent, sjekk denne linken


Hva lærer du

Målet med mastergradsoppgaven er å gi en selvstendig fordypning innenfor et sentralt fagområde i studiet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en vitenskapelig ansatt.

Eksamen

Avhandling og muntlig eksamen.

Med utgangspunkt i masteroppgaven, og ut fra kunnskaper tilegnet gjennom hele masterstudiet skal oppgaven forsvares på avsluttende muntlig eksamen.

Kandidaten skal ha bestått alle emner som inngår i graden før levering av avsluttende mastergradsoppgave og før eksamen kan tas.

Eksamenskommisjon består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor. Avsluttende muntlig eksamen er justerende på oppgavekarakteren. Kandidaten opplyses ikke oppgavekarakteren før eksamen. Endelig karakter settes etter skalaen A - E med F som stryk. For masterstudenter tatt opp høsten 2012 eller senere, gjelder karakterbeskrivelse for masteroppgaver.

Oppgaveinnlevering - innen 15.05. i vårsemesteret - innen 15.11. i høstsemesteret

Oppgaven leveres som PDF i ett helt dokument via innleveringsportalen i Munin innen kl. 14:00. Utsatt innlevering Ved begrunnet søknad med bekreftelse fra veileder innen 01.05./01.11. kan det innvilges 3 måneders utsettelse av innleveringsfristen.

Ved sykemelding dokumentert ved legeerklæring ved sykdom for 1 - 3 uker forlenges fristen tilsvarende. Utsatt innlevering har ikke innvirkning på bedømmelsen av oppgaven.

Oppgaven skal presenteres muntlig for kommisjonen forut for eksaminasjonen. Muntlig presentasjon kan også foregå som offentlig presentasjon.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 60
  • Emnekode: BIO-3955
  • Tidligere år og semester for dette emnet