vår 2022
BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-2050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLUMOD8 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2010F Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2030 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp

Innhold

Emnet handler om ledelse av barnegrupper og personalet. I tillegg vektlegges endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen samt internt og eksternt samarbeid. Videre tematiseres veiledning, metoder og verktøy for ledelse og gjennomføring av utviklingsprosesser.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ulike ledelses- og organisasjonsteorier, samt forståelse for organisasjonskultur som sentralt element i barnehagens virksomhet
 •  hvordan politiske prosesser påvirker barnehagens virksomhet og mandat
 • relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse av barnegruppen, personalgruppen og utviklingsarbeid i barnehagen
 • profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • hvordan ledelse og kommunikasjonsformer påvirker samarbeidsprosesser med barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • lede, planlegge, gjennomføre og vurdere et avgrenset utviklingsprosjekt i barnehagen
 • veilede og kritisk reflektere over barnehagens praksis
 • samarbeide med kollegaer foresatte og eksterne instanser

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Studentfremlegg av lærestoff vil inngå i seminarvirksomheten.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning, praksis og i bruk av digitale verktøy.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse. Studenten skal ha lederdager/lederuke i løpet av praksisperioden. 

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 75 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • bestått praksis i emnet
 • studenten skal ha lederansvar på avdeling/base, ca. 5 dager i løpet av praksisperioden (avtales med praksislærer)
 • planlegge og lede et utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak hvor målet er å styrke kvaliteten på barnas pedagogiske tilbud. Mål, metode, progresjon og avsluttende refleksjon om måloppnåelse gjøres i samarbeid med praksislærer
 • en veiledningssamtale med medarbeidere i gruppe i tilknytning til prosjektet
 • en tekst med refleksjoner knyttet til egne erfaringer med ledelse, samarbeid og kompetanseutviklingstiltak i praksisbarnehagen (om lag 1000 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • gjennomføre veiledningsøvelser individuelt og/eller i gruppe med medstudenter
 • i samråd med praksislærer utarbeide en skisse for et utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak i praksisbarnehagen (om lag 800 ord)

 

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av:

Muntlig gruppeeksamen med fire til fem studenter i hver gruppe. Omfang 35-40 minutter. Det gis individuell karakter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BLU-2010
 • Tidligere år og semester for dette emnet