vår 2022
BYG-3803 Bygningsfysikk - 5 stp

Sist endret: 30.08.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Relevant bachelor i ingeniørfag, i tillegg er det krav om:

-  minst 25 studiepoeng i matematikk (tilsv. Matematikk 1, 2 og 3)

-  5 studiepoeng statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag,

-  7,5 studiepoeng fysikk på høyere nivå.

Søkekode: 9371


Innhold

Det ytre klima og inneklimaet som påkjenning på bygningen. Varme-, fukt- og lufttransport i bygningsdelene. Prinsipper for varmeisolering, tetting og sikring mot fuktskader. Energi i bygninger. Lydlære, bygningsakustisk grunnlag. Dagslys, belysningsteknisk grunnlag.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om bygningsfysiske påkjenninger, sammenhenger og prinsipper med hensyn til bygningers tekniske egenskaper ut over det rent lastbærende.

Ferdigheter:

  • Kjenne til de viktigste drivkreftene bak og årsakene til de ytre klimapåkjenningene bygninger utsettes for og hvordan disse påvirker det termiske romklimaet.
  • Kunne benytte relevante metoder for å analysere varmetransport, herunder fastlegge temperaturprofilet gjennom bygningsdeler - gjennom kjennskap til sentrale begreper i varmelæra som termisk ledningsevne, varmemotstand og U-verdi.
  • Kunne analysere fukttransport, herunder fastlegge damptrykksfordelingen gjennom bygningsdeler - gjennom kjennskap til sentrale begreper og metoder i fuktlæra.
  • Kunne utføre generelle bygningsakustiske vurderinger og kunne benytte relevante metoder for å fastlegge støy, luft- og trinnlydreduksjon.
  • Kjenne til de viktigste belysningstekniske begreper og kunne anvende relevante metoder for vurdering av kunstig belysning og dagslysbehov, herunder hvordan mennesket oppfatter og påvirkes av lys.

Kompetanse:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap innen de mest sentrale fagfeltene som inngår i bygningsfysikken. Forutsetninger til å kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, og kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med å finne frem til årsaker og hensiktsmessige tiltak.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Foreleserstyrte forelesninger i 2 x 1 uker (totalt 10 arbeidsdager), inklusive beregningseksempler og utstyrsdemoer, samt frivillige øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

1 praktisk måleøvingsoppgave, gjennomført i løpet av én arbeidsdag i Narvik, hvor tidspunkt og dato for gjennomføring oppgis ved studiestart i emnet. Kandidaten må ha deltatt på og ha bestått øvingen for få adgang til eksamen. Det gis ikke ekstra forsøk for studenter som ikke har fått øvingen godkjent.

Eksamen og vurdering

3-timers skriftlig skoleeksamen.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet, forutsatt at vedkommende har bestått arbeidskravet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BYG-3803
  • Tidligere år og semester for dette emnet