vår 2022
BYG-3808 Brannteknikk - 5 stp

Sist endret: 30.08.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Relevant bachelor i ingeniørfag, i tillegg er det krav om:

  • minst 25 studiepoeng i matematikk (tilsv. Matematikk 1, 2 og 3)
  • 5 studiepoeng statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag,
  • 7,5 studiepoeng fysikk på høyere nivå. 

Søknadskode: 9371 


Innhold

Faget omhandler rammebetingelser og det formelle grunnlaget for temaområdet brannsikkerhet i byggverk. Brannutvikling og materialers branntekniske egenskaper inklusive bidrag til termisk lasteffekt utdypes.

På responstiden gis det kunnskap om prinsipper og metoder for bestemmelse av brannmotstand i tillegg til at vi går nærmere inn på krave til dokumentasjon, krav og dimensjonering for å ivareta brannsikkerheten.

Passive og aktive brannsikkerhetstiltak utredes.

Brannteknisk prosjektering som del av byggeprosessen behandles, og dette utdypes gjennom prinsipper og metoder for analysebasert brannrådgivning.

I tilknytning til dette gis det også innføring i risikoanalyse av brann i byggverk med grunnlag i NS 3901 og tilsvarende.


Hva lærer du

Målet etter å ha gjennomført dette faget er å inneha kunnskap om hva tilstrekkelig sikkerhet for et bygg er, i tillegg til en generell forståelse av teknisk forskrift og hvordan den skal benyttes i en byggesak. Studentene lærer hvordan man ut i fra en tegning enkelt kan bedømme bygget og dets nødvendige sikkerhetsbehov. Videre skal man lære å forstå hva lovverket bygger på, og konsekvensen gitt løsning kan medføre.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha inngående kunnskaper om teknisk forskrift og veiledningen innenfor faget brann

- ha inngående kunnskaper om hvordan branntekniske løsninger skal implementeres fra prosjektering til byggeplass

- ha inngående forståelse av teori og praksis i faget 

Ferdigheter:

- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning som grunnlag for brannteknisk rådgivning og ivaretakelse av forskriftskrav.

- kan bruke relevante metoder innen brannteknikk for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer til det komplekse tematiske området brann.

Kompetanse:

- kunne lese og forstå innholdet i en brannteknisk prosjektering.

- kunne gjøre egnen vurdering for å se om byggets sikkerhet er ivaretatt.

- kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

- kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

- kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det brannfaglige områdets uttrykksformer.

- kunne kommunisere om brannrelaterte problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagpersoner og til allmennheten.

- kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser relatert til brannteknisk prosjektering og rådgivning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i form av forelesninger vil bruke både teoretiske og praktiske eksempler og oppgaver som en del av undervisningen. Forelesningsmaterialet vil deles opp i emnene; lovverk, standarder, passiv og aktive sikkerhet. I tillegg vil det inkluderes eksempler på feil og mangelfull dokumentasjon.

Det skal gjennomføres 1 obligatorisk befaring sammen med faglærer, dato og bevaringssted bekreftes nærmere ved undervisningsstart i emnet. I etterkant av denne befaringen skal det innleveres en oppgave som baserer seg på befaringen. Innleveringen er obligatorisk og karaktersettes som godkjent/ikke godkjent.

I tillegg skal det gjennomføres to oppgaver som øvelser for eksamen, fasiten til disse øvelsene vil gjennomgås som en del av undervisningen og eksamens forberedelser.

Det blir to sett med øvelser i tillegg til innlevering.


Eksamen

Arbeidskrav

Det skal gjennomføres 1 obligatorisk befaring sammen med faglærer, dato og bevaringssted bekreftes nærmere. I etterkant av denne befaringen skal det innleveres en oppgave som baserer seg på befaringen. Innleveringen er obligatorisk og karaktersettes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være bestått for å få adgang til eksamen. Ved "ikke godkjent" gis det ikke nytt forsøk på å bestå arbeidskravet. 

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen 3 timer, teller 100% av karakteren. Bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet, forutsatt at vedkommende har bestått arbeidskravet.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen. Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BYG-3808
  • Tidligere år og semester for dette emnet