vår 2022
ELE-2780 Bacheloroppgave Elektronikk - 20 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor elektronikk.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav

ETE-2501 1 Elektrisitetslære

I tillegg må 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram være bestått innen 1. oktober 2021 eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram må være bestått innen 5. januar 2022. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ETE-2501 Elektrisitetslæreeller ITE1835 Elektrisitetslære

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering. Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg: 

Kunnskap

 • Kandidaten har ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.
 • Kandidaten har teoretiske kunnskaper om prosjektstyring.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan formulere konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte
 • Kandidaten kan identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen.
 • Kandidaten kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.
 • Kandidaten dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.
 • Kandidaten har evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.

Generell kompetanse 

 • Kandidaten har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.
 • Kandidaten er bevisst om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.
 • Kandidaten har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 600 timer. 

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra en samlet vurdering av hele prosjektgjennomføringen. Karakterskala A - F.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Det foretas en helhetlig vurdering av hele innsatsen, noe som kan innebære at «Generelt inntrykk» og «Resultat» kan få andre vekter enn oppgitt. De enkelte hoveddeler i evalueringen, som beskrives nærmere i «Hovedoppgave Bachelor Elektro retningslinjer», vektlegges omtrent slik:

 • Generelt inntrykk10-15
 • Ingeniørfaglig innsikt 15-25
 • Teoretisk innsikt 15-25
 • Gjennomføring 15-25
 • Resultat 15-25
 • Fremstilling 10-

Den skriftlige rapporten er hovedgrunnlaget for evalueringen. I denne vurderes i tillegg til det faglige innholdet også disposisjon, orden, språkbruk (også rettskriving) og layout.

Alle grupper skal gi en muntlig presentasjon av sine oppgaver.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: ELE-2780