vår 2022
ENG-2981 Fordypningsoppgave i engelsk litteratur/kultur for lektor 8-13 - 10 stp

Sist endret: 07.07.2022

Emnetype

Fordypningsoppgaven er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13 med studieretning engelsk, men studentene kan velge mellom oppgave i litteratur/kultur (denne emnebeskrivelsen) eller språk (se egen emnebeskrivelse, ENG-2980).

For å kunne ta emnet, må studenten ha tatt alle 1000-emnene i studieretningen som har vært tilbudt tidligere i studieløpet, og fått godkjent praksis.

Bestått fordypningsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på masterdelen av studiet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Fordypningsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor litteratur-/kulturdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en litteratur-/kulturvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig litteratur-/kulturvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til fordypningssoppgaven i engelsk blir gitt på engelsk.

Fordypningsoppgaven i engelsk skal skrives på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret - innen frist fastsatt av faglærer - skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Eksamensordning: Eksamen består av en semesteroppgave som skal leveres innen 15. mai, og som vurderes med karakterskalaen "Bestått"/"Ikke bestått".

Oppgaven skal være på inntil 15 sider og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Ved karakter "Ikke bestått" til ordinær eksamen har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen (via Studentweben) er 15. august (for emner med ordinær eksamen i vårsemesteret). Dato for kontinuasjonseksamen kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av september måned. Ved kontinuasjonseksamen leverer man inn samme oppgave i revidert form. I forbindelse med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ENG-2981
 • Tidligere år og semester for dette emnet