vår 2022
FSK-2010 Oppdrettsteknologi - 10 stp

Sist endret: 01.09.2022

Søknadsfrist

1. desember for enekltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat og havbruk, samt i akvamedisinprogrammet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MTE-2003 Oppdrettsteknologi 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i teknisk oppbygging av land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg, med hovedvekt på teknologi som brukes i norsk lakseoppdrett. Et viktig element i kurset er beskrivelse av virkemåten til tekniske komponenter i oppdrettsanlegg. Dette blir satt i sammenheng med oppdrettsorganismenes miljøkrav, myndighetskrav, arbeidsmiljø og økonomi.

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

 • skal ha kunnskap om oppbygging, omfang og struktur i norsk oppdrettsnæring
 • skal kjenne til teknologisk utvikling av næringen og hvilken betydning teknologien har for lokalisering, produksjon, velferd og miljø 
 • har kunnskap om teknisk oppbygging, drift og vannbehandling i norske oppdrettsanlegg
 • forstår formål, funksjon og virkemåte til de tekniske komponentene i landbaserte anlegg
 • skal kjenne til rør-, pumpe- og bassenghydraulikk og kunne gjøre enkle beregninger
 • skal kjenne til oppbygging av energianlegg, og redegjøre for funksjonsprinsippene til  varmevekslere og varmepumper
 • kan redegjøre for logistikkoppbygging av vannbehandling i landbaserte anlegg
 • skal kunne evaluere den tekniske oppbyggingen av landbaserte i forhold til teknisk funksjonalitet og oppdrettsorganismenes miljøkrav
 • skal ha forståelse for hvordan ulike anleggskonsept (gjennomstrømming, intensiv oksygentilsetting, resirkulering) kan påvirke vannkvaliteten og oppdrettsorganismenes helse og velferd
 • skal ha kunnskap om konstruksjon, forankring, sertifisering, drift og rømmingssikring av flytende matfiskanlegg i sjøen og hvordan dette ivaretas gjennom «Nytek-forskriften» (NS 9415)
 • skal ha kunnskap om lokalisering av flytende matfiskanlegg ut fra sentrale miljøparametere, og hvordan miljøovervåkning i «MOM-forskriften» (NS 9410) styrer drift og produksjon (MTB) på lokalitetene
 • kunne delta i diskusjon om status og utvikling på dette feltet med faglig begrunnede argumenter

Ferdigheter: Kandidaten

 • har en teoretisk og praktisk innsikt og forståelse for norsk oppdrettsnærings teknologiske oppbygging setter rammevilkår for god dyrevelferd, og en miljømessig og økonomisk bærekraftig produksjon
 • har praktiske ferdigheter i å måle, evaluere og gi råd om kritiske vannkvaliteter i vannkontrollerte oppdrettsanlegg

Kompetanse: Kandidaten skal

 • kunne formidle kunnskap om teknologi, dyrevelferd, produksjon og miljø
 • kunne bidra med råd om teknisk funksjonalitet og oppdrettsorganismenes miljøkrav
 • kunne bidra med råd om tekniske tiltak som bidrar til å redusere miljøvirkninger av havbruk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men noen forelesninger gis på engelsk. Eksamen gis på norsk.

Undervisning

Forelesning, lab og seminar. Prosjektoppgave.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Prosjektoppgave (teller 40 %) og avsluttende 4 t skriftlig eksamen (teller 60 %). Karakterskala: A-F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Laboratoriejournal (2) må være godkjent for å kunne framstilles til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en prosjektoppgave med ny problemstilling og en skriftlig skoleeksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2010
 • Tidligere år og semester for dette emnet