vår 2022
HIS-2009 Norge og Russland i nord, 1850-2015 - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er valgfritt i bachelorstudiet i historie samt i lektorutdanningen 8-13 studieretning historie. Emnet er obligatorisk i BA i russlandsstudiet. Emnet kan tas som enkeltemne. Passer også som støtteemne innenfor andre humanistiske eller samfunnsvitenskapelige bachelorprogram.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

 

Anbefalte forkunnskaper:

HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000

HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861-2015


Innhold

Emnet tar for seg Norge og Russland med hovedvekt på nordområdene og Arktis i perioden fra 1850 og fram til vår egen tid. Emnet behandler både kontaktflater mellom de to statene, interesser og politikk i nordområdene, samt trusselbilder og sikkerhetspolitiske vurderinger. Mens 1800-tallet var preget av fredelige relasjoner, migrasjon over grensene i nord og gjensidig nyttige handelsforbindelser mellom de to statene, ble 1900-tallet preget av større konjunkturer i det bilaterale forholdet. Den russiske revolusjonen i 1917 og etableringen av sovjetregimet førte til at de tradisjonelle forbindelsene mellom Norge og Russland i nord ble brutt. I mellomkrigstiden økte Sovjetunionen sin aktivitet i Arktis kraftig, og nordområdene fikk en sentral rolle i byggingen av sovjetisk økonomi og kultur. Med tøværet under Khrusjtsjov utmeislet Einar Gerhardsen en politikk for kritisk dialog med Sovjetunionen, som bidro til at Norge ble en av de vestlige statene som samarbeidet tettest med supermakten under den kalde krigen. Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 førte til en oppblomstring av historiske kontakter, særlig på sivilsamfunnsplan i nord. Fra rundt 2010 har imidlertid spenninger i internasjonal politikk og tradisjonelle trusselbilder mellom øst og vest igjen slått inn i de norsk-russiske relasjonene.

Anbefalte forkunnskaper

HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000, HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861-2015

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

  • ulike faser i forholdet mellom Norge og Russland, særlig i nord, fra rundt 1850 og fram til vår egen tid
  • særtrekk ved de ulike fasene og sentrale forklaringer på endringer i forholdet gjennom perioden
  • viktige forskningsspørsmål relatert til forholdet mellom Norge og Russland i samme periode

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • redegjøre muntlig og skriftlig for særtrekk og vendepunkter i norsk og russisk nordområdehistorie og norsk-russiske relasjoner 1850-2015
  • aktualisere historisk kunnskap i forbindelse med hendelser og utviklingstrekk i nordområdene og i norsk-russiske relasjoner i dag


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ukentlig forelesning/ seminar over 12 uker (2x45 min). Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur. For å stimulere studentenes egenaktivitet har emnet en ordning med frivillige studentinnlegg.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Eksamen består av:

Studentene skal levere et arbeidskrav innen oppgitt frist på 4-5 sider / ca 1 800 ord midtveis i semesteret. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Studentene må ha godkjent arbeidskrav for å gå opp til eksamen.

Eksamen består av en 1-ukes hjemmeeksamen mot slutten av semesteret og justerende muntlig eksamen. Det gis en samla karakter etter skalaen A-F, der F er stryk.

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HIS-2009
  • Tidligere år og semester for dette emnet