vår 2022
KVE-3111 Fordypning i kvensk litteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå. Du må oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Innhold

Emnet gir omfattende kjennskap til kvensk litteratur i en kunst- og sosialhistorisk kontekst. Litteratur av og om etniske minoritetene svenske tornedalinger og norske skogsfinner inngår i emnet. Du velger et tema, en forfatter eller en genre og presenterer materialet i form av en selvstendig oppgave med passende teoretisk kildelitteratur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

•    gode kunnskaper om kvensk litteratur i en kunst- og sosialhistorisk kontekst

•    grunnleggende kunnskaper om annen finsk-etnisk minoritetslitteratur

Ferdigheter

Du kan:

•    skrive om skjønnlitteratur analytisk og med god faglig argumentasjon

•    lese og analysere skjønnlitteratur selvstendig med støtte i relevante teoretiske og litteraturhistoriske kilder

•    plassere litterære fenomen og enkeltverk i en større sosialhistorisk kontekst


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk og norsk

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger og skriftlige presentasjoner. Du tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:  

  • én skriftlig oppgave på ca. 8-10 sider

Arbeidskravet vurderes med "godkjent" / "Ikke godkjent".

  • én ukes hjemmeeksamen på ca. 8 - 10 sider  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-3111
  • Tidligere år og semester for dette emnet