vår 2022
MAS-2602 Elektroteknikk og automasjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnet inneholder temaene elektoteknikk, styreteknikk, nødstopp, programering av logisk styring, reguleringsteknikk, elektriske anlegg og programering av microkontroller. 

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal gis kunnskap om grunnleggende styreteknikk, pneumatikk og grunnleggende reguleringsteknikk.

Studentene vil få innføring i Programmerbare Logiske Styringer (PLS) og vil bli gjort kjent med programmering av PLS gjennom laboratorieøving.

Videre vil studentene få innføring i reguleringssystem med PID-regulering samt laboratorieøving med PID-regulering. Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til elektroteknikk; herunder likestrøm og vekselstrøm, sikkerhet ifb. med elektriske anlegg/utstyr, målemetoder og -utstyr, elektronikk og elektriske maskiner, elektriske installasjoner og anlegg.

Studenten skal være i stand til å prosjektere et styresystem og samt forstå sammenhengen mellom P. I og D i reguleringsteknikken.  Studenten skal kunne beregne enkle elektriske anlegg, vurdere sikkerhetskrav, samt foreslå behov for elektrisk utstyr.

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver.

Ferdigheter:

Studenten skal med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon, kunne utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem samt programmere en PLS for utførelse av styringen.

Videre skal studenten være i stand til å drøfte reguleringstekniske betingelser knyttet til bruk av PID regulator. Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven.

Studenten skal kunne foreslå oppbygging av elektrisk anlegg og utstyr, slik at dette passer til det aktuelle mekaniske anlegget. Studenten skal også kunne være med å sette opp nødvendige sikkerhetskrav.

Kompetanse:

Studenten kan delta i produkt- og utvikling produksjonssystemer og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.

Eksamen

Arbeidskrav

Minimum 7 av 10 innleveringer må være bestått.

I tillegg er det 3 laboratorieøvinger som alle må være bestått.

Eksamen og vurdering

Muntlig eksamen med bokstavkarakterer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MAS-2602
  • Tidligere år og semester for dette emnet