vår 2022
MDV-2035 Bacheloroppgave i Medie- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp

Sist endret: 07.07.2022

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnene i de første 5 semestrene i utdanningen må være gjennomført og bestått før man får veiledning og kan levere bacheloroppgaven. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Omfatter arbeid med en bacheloroppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap, inkludert mulig datainnsamling. Emnet for oppgaven velges av deg i samråd med veileder. Bacheloroppgaven er en lengre prosjektoppgave der du skal demonstrere dine evner til å selvstendig utforme en problemstilling og behandle denne i en lengre sammenhengende tekst. Oppgavene omfatter både teori og metode og skal presentere selvstendige og originale analyser av selvvalgt materiale.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • innsikt i relevant forskningsmetode
 • overblikk over noen ssentrale retninger innen teori og metode i medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • god innsikt i den selvvalgte oppgavens tematiske og metodiske rammer

Ferdigheter

Du kan:

 • benytte relevant teori og forskningsmetode for å analysere medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger
 • selvstendig utarbeide en bacheloroppgave

Kompetanse

Du kan:

 • sette en medie- eller dokumentasjonsvitenskapelig problemstilling i et teoretisk perspektiv
 • reflektere over valg av teori og metode i analysen av medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger
 • treffe utvalg av medie- og dokumentasjonsvitenskapelig teori og metode i tilknytning til bacheloroppgaven

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av tre hoveddeler:

 • innførende seminarer (studentgruppa deles i opp til tre bolker avhengig av valgt tema og/eller metode)
 • utarbeiding av prosjektskisse og
 • utarbeidelse av en bacheloroppgave over selvvalgt tema

Innføringsdelen består av forelesninger og seminarer

Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys. Alle emner sluttevalueres en gang i løpet av en 3-års periode på bachelorgradsnivå.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • prosjektskisse som inkluderer kommentert utvalg av litteratur (ca. 3-5 sider)
 • en muntlig presentasjon av bachelorprosjektet i plenum

Eksamen består av:

 • bacheloroppgave over selvvalgt emne med et omfang på ca. 25 sider; for grupper på 2 eller 3 studenter skal det leveres oppgaver med et omfang på ca. 35-50 sider. Ved gruppeprosjekt skal det vedlegges en oversikt over arbeidsfordelingen mellom deltakerne i gruppen. Det er mulig å levere inn prosjekter som bruker andre medier enn skrift, som f.eks. bilder, lyd og video. Forholdet mellom tekstens omfang og bruken av andre medier avtales med veilederen
 • muntlig eksamen (individuell eksamen. Presentasjon av BA-oppgaven, ca. 10 min., samt en diskusjon knyttet til presentasjon av oppgaven på ca. 20 min.) Muntlig eksamen er justerende med inntil en karakter opp eller ned.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen, og normalt senest 15. februar for emner undervist i høstsemesteret/15. september for emner undervist i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-2035