vår 2022
MUS-2907 Praksis 2 - 0 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 2 er nært knyttet til fagdidaktikk 2 og pedagogikk 2, og omfatter observasjon og undervisning i musikkfaget i grunnskolen og arbeid med ulike ensembler. Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager

 • Pedagogisk observasjon av musikkundervisning i grunnskolen (1 uke)
 • Praksisforberedelse og simultanpraksis med medstudenter (1 uke)
 • Undervisningspraksis i grunnskolen, minst 24 timer selvstendig undervisning fordelt over 2 uker
 • Observasjon i andre skolefag og deltakelse i møtevirksomhet på skolen
 • Ensemblepraksis med band i ungdomsskolen, instrumentalt eller vokalt ensemble etter eget valg
 • Innstudering og øvingsmetoder for det aktuelle ensemblet
 • Vurdering og utprøving av aktuelt repertoar
 • Refleksjon over ensemblelederens rolle gjennom egen undervisningserfaring


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:
 • være kjent med aktuelle læreplanverk for grunnskolen
 • ha kunnskaper og forståelse for musikkpedagogisk arbeid i gruppe- og klasse, og kunne legge til rette for musikalsk læring og musikkaktiviteter
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere musikkpedagogisk virksomhet tilpasset elevenes individuelle og kulturelle forutsetninger
 • kunne begrunne sine valg av innhold og metoder i musikkundervisning og ensemblearbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i høst- eller vårsemesteret. Praksisveiledning blir gitt av lærere i didaktikk og øvingslærer.

Eksamen

Studenten må ha godkjent arbeidsmappe før endelig vurdering i Praksis 2 kan foretas.

Arbeidsmappen skal inneholde:

 • refleksjonsnotat fra observasjonsuken i grunnskolen
 • praksisrapport etter oppsatt mal fra undervisning i grunnskolen
 • praksisrapport fraensembleundervisning

Samlet fravær i praksis kan ikke overstige 10 %, uavhengig av årsaken til fraværet.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått på bakgrunn av godkjente arbeidskrav. Praksis vurderes av faglærere i didaktikk og øvingslærere.

Praksis må i sin helhet gjennomføres på nytt påfølgende studieår.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: MUS-2907