vår 2022
PFF-3024 Religionsdidaktikk - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er obligatorisk for studenter på lektorutdanning 8-13 som tar religionsvitenskap som fag 1 eller 2. 

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2024 Religionsdidaktikk

Innhold

Emnet bygger videre på emnet PFF-2024 Religionsdidaktikk og gir en dypere innsikt i religionsdidaktikk. I dette emnet knyttes religionsundervisning i skolen og religionsdidaktikk til offentlige og politiske debatter, og til media og populærkultur som premissgivere for hvordan fagene forstås som kunnskaps- og/eller dannelsesfag. Emnet gir også innsikt i debatter om ulike forventinger og funksjoner som tilskrives religionsfaget i skolen. I forlengelse av dette tematiseres også konfliktperspektiver og religionskritikk i religionsundervisningen. Det legges også vekt på en drøfting av rollen som religionslærer, samt et komparativt internasjonalt utblikk på ulike modeller for religionsundervisning i andre land. Emnet legger vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt teoretisk og praktisk problemløsing.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om nyere teoriutvikling i religionsvitenskapelig fagdidaktikk, herunder hvordan offentlig debatt, media og populærkultur setter premisser for religionsundervisningen i skolen
 • inngående kunnskap religionsfagenes historie og forventninger og funksjoner som har vært tilskrevet religionsfagene i fortid og nåtid, herunder forståelser av fagene som dannelsesfag
 • avansert religionsfagene i skolen, og kan anvende denne kunnskapen til en profesjonsetisk refleksjon om religionslærerrollen i lys av religionsvitenskapelig teori
 • inngående kunnskap om mangfold, samisk innhold og urfolkstematikk i læreplanene for religionsfagene.
 • kunnskap ulike modeller for religionsundervisning i en internasjonal sammenheng
 • kunnskap om bruk av læringsteknologi, IKT og dataspill i religionsundervisningen i skolen
 • inngående kunnskap konfliktperspektiver og religionskritikk og kan knytte de til religionsdidaktiske problemstillinger
 • kunnskap religionsdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

 •  kan analysere hvordan offentlig debatt, media, populærkultur og læringsteknologi setter premisser for religionsundervisningen i skolen, og anvende dette i teoretiske refleksjoner over praksiserfaringer
 • anvende og analysere hvordan offentlig debatt, ulike arbeidsmåter og læringsteknologi i skolen påvirker lærerrollen i religionsfaget
 • analysere og drøfte samisk innhold i religionsfagene med henblikk på representasjon av religion og kultur i læreplaner og læremateriell
 • drøfte trekk ved utviklingen av religionsfaget i Norge i et komparativt internasjonalt perspektiv, med henblikk på analysere ulike funksjoner og forventninger som knyttes til religionsfag i skolen
 • analysere og anvende konfliktperspektiver og ulike former for religionskritikk som didaktisk grep i refleksjon over undervisning
 • kritisk drøfte religionsdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid, samt kunne formulere, gjennomføre og evaluere egne prosjekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • muntlig presentasjon (10-15 min) av undervisningseksempel fra praksis, og kunne reflektere over dette i lys av religionsdidaktisk teori
 • respons (5-10 min) på en medstudents presentasjon av undervisningseksempel med grunnlag i religionsdidaktisk teori og erfaringer
 • obligatorisk deltakelse i 80 % av undervisningen i emnet
 • bestått praksis 4. studieår

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

 

Eksamen består av:

 • Muntlig eksamen (varighet: cirka 30 minutter) med 48 timers forberedelsestid over oppgitt problemstilling. De 10 første minuttene bruker studenten på å presentere sitt svar på den oppgitte problemstillingen. Presentasjonen angir et utgangspunkt for den videre muntlige eksaminasjonen.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3024
 • Tidligere år og semester for dette emnet