vår 2022
SAM-3910 Mastergradsoppgave i samisk litteratur - 60 stp

Sist endret: 06.07.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er opptatt på masterstudiet i nordsamisk som morsmål og master i samisk språk- og litteraturvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAMHFO Samisk hovedfag hovedfagsoppgave 60 stp

Innhold

Masteroppgaven er et sjølstendig vitenskapelig arbeid med et begrensa tema innafor samisk litteraturvitenskap.

Tema for masteroppgaven velges i samråd med en faglærer. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne.

Oppgaven skal normalt være et kortere vitenskapelig arbeid på 70-100 tekstsider (med ca. 2000 tegn pr. side). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Hvis oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider.

Vanligvis skrives masteroppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.

Masteroppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • grundig kunnskap om og stor forståelse av et avgrensa område av faget
 • kunnskap om problemstillingens relevans, legitimering og praksis i faget i skolen
 • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet

Ferdigheter

Studentene kan:

 • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet
 •  mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
 •  analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
 •  reflektere over emnet i et skolefaglig perspektiv
 •  utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk

Kompetanse

Studentene har:

 • utviklet evnen til å behandle et tema innenfor felt relevant for undervisning i skolen kritisk og på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
 • blitt i stand til selvstendig prosjektarbeid og problemløsning ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk
 • fått grunnlag for videre forskning innenfor faget

Undervisnings- og eksamensspråk

Veiledning gis fortrinnsvis på nordsamisk, evt. på et annet språk.

Oppgaven skrives på nord-, lule- eller sørsamisk.


Undervisning

For nye masterstudenter oppnevnes det en kontaktperson blant faglærerne som skal gi råd om arbeidet med masteroppgaven og om aktuelle veiledere. Veileder oppnevnes når temaet for oppgaven er bestemt Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Masterstudenter har krav på veiledning i opptil to år. Ingen har krav på veiledning over normal studietid.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Ved starten av arbeidet med masteroppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt. Normalt skal prosjektskissen leveres innen utgangen av det første semesteret i mastergradsstudiet. Studenter som tar 30 studiepoeng emner i første semester, leverer prosjektskissen innen utgangen av det andre semesteret. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder.

Masteroppgaven:

Masteroppgaven skrives på samisk, og vurderes etter innlevering som en skriftlig eksamensoppgave med egen karakter. I tillegg til karakter skal det gis skriftlig tilbakemelding fra sensorene til kandidaten om positive og mindre gode sider ved oppgaven. Når en oppgave er skrevet av ei gruppe på to eller tre studenter, har denne gruppa et felles ansvar for oppgaven, og alle deltakerne i gruppa vil få samme karakter. Masteroppgaven evalueres med bokstavkarakterer (A-F). En masteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeida form innen vanlig frist et seinere semester.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: SAM-3910