vår 2022
SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens sjette og siste semester i kombinasjon med SOA-2003.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Opptakskrav

Forkunnskapskrav: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-2002 Identitet, struktur og prosess 15 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene en dypere innsikt i sosialantropologiske grunnlagsproblemer i forståelse av sosialt liv i et krysskulturelt perspektiv. Det vil derfor representere en videreføring og fordypning av de teoretiske hovedretninger som ble introdusert i innføringskurset. Kurset tar sikte på å syntetisere innsikter fra innføringen og de valgfri tematiske kursene som inngår i en bachelorgrad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

  • kjenne til sentrale perspektiver på utformingen av sosiale identiteter
  • ha gode kunnskaper om ulike typer sosiale grupper og teorier som finnes om disse
  • kjenne til og forstå sentrale modeller for samfunnsliv og sosial endring i et krysskulturelt perspektiv

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne beskrive og analysere samfunnsliv og sosiale prosesser på et teoretisk nivå

Kompetanse

Studenten skal:

  • kunne forstå og formidle sentrale sosialantropologiske perspektiver på samfunnsliv og sosiale prosesser i et krysskulturelt perspektiv.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. 15 dobbelttimer forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.

Forelesningene skal gi studentene et grunnlag i emnets innhold, mens seminarene skal øke studentenes evne til å analysere og formidle faglige perspektiver.


Eksamen

Arbeidskrav:

Et essay på ca. 1800 ord (ca. 5 sider) skrives over én uke og leveres til nærmere oppgitt frist.

Normalt skal essayet kontrastere ulike teoretiske perspektiver på studiet av et oppgitt tema. Vurderes som godkjent/ikke godkjent etter obligatorisk muntlig tilbakemelding.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på ca. 5000 ord (ca.15 sider) som skrives over et oppgitt tema over to uker - og muntlig eksamen. Endelig karakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering av skriftlig og muntlig eksamen.

Karakterer fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: SOA-2004
  • Tidligere år og semester for dette emnet