vår 2022
SOA-3004 Minoritet, identitet og grenser - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Dette er et valgemne for masterstudenter i sosialantroplogi og kan inngå i andre samfunnsvitenskapelige masterprogram.

Kan tas som enkeltemne.

Emnet undervises intensivt i januar og februar.

Emnet tilbys med forbehold om at minimum 3 studenter registrerer seg for emnet.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre. (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Innhold

Emnet tar for seg tilnærminger til sosiokulturelle fellesskap og forskjelligheter i moderne samfunn. Teorier om forholdet mellom personlig og sosial identitet i minoritetsgrupper og subkulturer blir vektlagt, likeledes forholdet mellom minoritet og majoritet i nasjonal og global sammenheng.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- ha oversikt over faghistoriske kontekster for bruk av identitetsbegrepet

- ha kunnskaper om alternative tilnærminger til sosiokulturelle felleskaper og forskjelligheter i moderne samfunn

Ferdigheter:

- kunne være kritisk til anvendelse av analytiske begreper og perspektiver

- kunne skille mellom analytisk og empirisk argumentasjon

Kompetanse:

- kunne identifisere og drøfte grunnlagstematikker knyttet til komparasjon

- kunne overføre teoretiske innsikter til utvalgte og nye empiriske forskningsfelter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning på norsk eller engelsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer på til sammen 10 dobbeltimer.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

EKSAMEN:

Karaktergivende eksamen består av en hjemmeoppgave (essay) på ca.3500 ord (ca.10 sider) som skrives over oppgitt tema.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Det arrangeres kontinueringseksamen ved karakteren F.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-3004