vår 2022
SOA-3900 Masteroppgave - 60 stp

Sist endret: 18.01.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i sosialantropologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i sosialantropologi. Emnet tas vanligvis i studentens tredje og fjerde semester.

Studiepoengreduksjon

SOA-3901 Masteroppgave i sosialantropologi 30 stp

Innhold

Masteroppgaven er avslutning på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven skal være et selvstendig skriftlig arbeid som fremstiller de empiriske data som har vært samlet inn og de tematiske, teoretiske, analytiske og metodiske utfordringene som arbeidet bygger på. Arbeidet med oppgaven gir trening i profesjonell antropologisk skriftlig fremstilling av et tema/materiale, og komparasjon gjennom bruk av faglitteratur. Den gir et grunnlag for senere doktorgradsarbeid eller annet forskningsarbeid, og arbeid i organisasjoner, forvaltning eller undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-3001 Teoretiske perspektiver, SOA-3002 Prosjektutforming, SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 • ha grundig faglig forståelse av noen sentrale sosiale prosesser gjennom analyse av eget innsamlet datamateriale
 • ha egenerfart kunnskap om forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av en masteroppgave

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne foreta generaliseringer om sosiale sammenhenger gjennom egeninnsamlet datamateriale.
 • kunne disponere og analysere et egeninnsamlet originalt materiale
 • kunne fremstille eget datamateriale og analyse i en samlet skriftlig form
 • kunne forelese over sosialantropologiske tema og problemstillinger

Kompetanse:

Studenten skal:

 • kunne innhente den nødvendige informasjon som kreves for å løse en problemstilling eller utrede et saksfelt (utrednings-kompetanse)
 • kunne lede et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt kunne disponere ressurser, herunder budsjett (prosjektledelse).
 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre i gruppe
 • kunne delta i debatter innenfor generell antropologi, og spesielt innenfor sitt fordypningsområde nasjonalt og internasjonalt
 • kunne vurdere kvaliteten; - styrker og svakheter, ved andres og egen forskning
 • kunne videreutvikle forskningskompetanse på PhD nivå.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning er vanligvis på norsk. Noe undervisning på masternivå gis på engelsk.

Det er anledning til å skrive masteroppgaven på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av skriveseminarer, individuell veiledning og selvstendig arbeid med masteroppgaven. Skriveseminarene tilbys bare i høstsemesteret. Individuell veiledning gis i tredje og fjerde semester.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på skriveseminar i 3. semester med minst 2 framlegg. Innlevering av utkast til masteroppgave i 4. semester. I tillegg må studenten levere masteroppgaven til veilederen senest 1 måned før endelig innlevering, for gjennomlesning. Innleveringsfrist er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Eksamen er tredelt og består av:

1) Innlevering av masteroppgaven i MUNIN og samtidig innlevering av en liste med selvvalgt fordypningspensum på 2000 sider

2) En prøveforelesning over oppgitt tekst

3) En muntlig eksamen i tilknytning til masteroppgaven og kandidatens selvvalgte pensum

Masteroppgaven

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Masteroppgaven skal være en selvstendig analyse av studentens eget feltmateriale. Oppgaven skal være på 80 - 100 sider (ca. 28 000 - 35 000 ord). I forbindelse med masteroppgaven skal studenten legge opp et selvvalgt fordypningspensum på 2000 sider. Denne pensumlista leveres til studiekonsulenten for sosialantropologi samtidig med innlevering av masteroppgaven.

Masteroppgaven gis en helhetlig vurdering med vekt på:

 • Nøyaktig og klar empirisk beskrivelse
 • Selvstendig problemstilling
 • Analytisk presisjon og begrunnelse av valg av begreper
 • Prøving av påstander
 • Eksplisitt drøftelse av metode og datagrunnlag
 • Logisk oppbygging og god skriftlig framstilling
 • Bruk av komparasjon

Prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt tema gis 14 dager før forelesningen holdes. Tema for prøveforelesning bestemmes av eksamenskommisjonen på bakgrunn av pensumlitteratur og eventuelt i forlengelse av problemstillinger i masteroppgaven. Forelesningen skal være et selvstendig arbeid, og skal ikke være en gjengivelse eller et resymé av masteroppgaven. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter, og det legges vekt på pedagogisk formidlingsform under vurderingen.

Muntlig eksamen

Etter prøveforelesningen avholdes det muntlig eksamen, hvor kandidaten skal besvare spørsmål med utgangspunkt i pensumlitteraturen, masteroppgaven og prøveforelesningen. I løpet av muntlig skal sensor også gi en kritisk gjennomgåelse av oppgaven og en begrunnelse for karakteren som er gitt.

Masteroppgaven gis en egen vurdering, som justeres på grunnlag av prøveforelesning og muntlig eksamen. Det benyttes karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form, dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. eksamensforskrift § 22).


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: SOA-3900