vår 2022
SOS-2005 Fordypningsoppgave i sosiologi for lektorutdanninga - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning sosiologi. Emnet kan etter søknad også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Obligatoriske forkunnskaper: SOS-1001 Individ og samfunn, SOS-1002 Sosiologiens klassikere og SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode eller tilsvarende, samt Examen philosophicum og Examen facultatum.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, SOS-1001 Individ og samfunn, SOS-1002 Sosiologiens klassikere, SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOS-2002 Bachelorgradsoppgave 10 stp

Innhold

Fordypningsoppgaven skrives ut fra et valgfritt tema, fortrinnsvis med utgangspunkt i valgfrie emner innen sosiologi. Det gis også tilbud om et metodekurs.

Studentene kan, om de ønsker, følge undervisning på valgemner (SOS-1003 - SOS-1016) i tilknytning til oppgaven, men må legge opp et større pensum enn det som er gitt for emnet. Studentene kan også velge å ta utgangspunkt i et valgemne som de har gjennomført tidligere i studiet og legge opp et pensum som utdyper temaet.

Pensum legges opp i samråd med faglærer. Studentene har også mulighet til å velge et tema som det ikke undervises i, men må gjøre dette i samråd med faglærer.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en sosiologisk problemstilling 
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig sosiologisk drøfting.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formidle sosiologiske analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema 
 • presentere faglig innhold muntlig og skriftlig, samt gi og motta tilbakemelding på egne og andres framlegg 
 • bruke kilder og referanser på en faglig forsvarlig måte
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen organiseres som et felles seminar (omtrent 7-8 dobbeltimer) med undervisning i oppgaveskriving og kollektiv veiledning for studentene. På seminaret skal studenten legge fram problemstilling og mindre deler av oppgaven til diskusjon, hvor de får tilbakemelding fra både faglærer og medstudenter. I tillegg vil studentene få individuell veiledning 5 ganger underveis i arbeidet med oppgaven.

Studentene kan også følge metodekurset som tilbys i SOS-2002. 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Tema og problemstilling må være godkjent innen en gitt frist, vanligvis rundt 10. rundt midten av februar.
 • Om lag 5 sider av oppgaven leveres for tilbakemelding fra veileder innen en gitt frist, vanligvis rundt midten av april.
 • Pensumliste leveres for godkjenning i slutten av april. 

Eksamen består av:

Fordypningsoppgaven, som skrives over selvvalgt tema, og muntlig eksamen. Oppgaven skal være på 4000 ord (ca. 10 sider). Etter avtale med fagansvarlig kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Det må framgå hvilke(n) del(er) av oppgaven den enkelte er ansvarlig for, og oppgaven må være tilsvarende større, minimum 6 000 ord (ca. 15 sider). 

Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Den skriftlige delen av eksamen er valgt for å gi studentene erfaring med å skrive en større oppgave, mens den muntlige eksamen er valgt for å gi studenten anledning til å kunne inngå i en faglig samtale basert på fordypningsoppgaven og pensum. 

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått". 

Ved "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOS-2005
 • Tidligere år og semester for dette emnet