vår 2022
SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie - 10 stp

Sist endret: 15.05.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorgradsprogrammet spansk og latinamerikanske studier og Lektorutdanningen trinn 8 - 13 og med spansk som fag 1 eller 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Gode leseferdigheter i engelsk.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

SPA-1110 Innføring i spansk kultur 10 stp

Innhold

Dette innføringsemnet gir den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur. Hvilken rolle spiller Den spanske borgerkrigen i det moderne Spania? Eksisterer egentlig 'Latin-Amerika'? Består Spania av én eller flere nasjoner? Er rasisme et problem i Latin-Amerika? Slike tema blir belyst i forelesningene og gjennom pensum som består av ulike typer tekster: oversiktsverk, fagartikler og historiske dokumenter. Emnet gir derigjennom oppøving i å forholde seg kritisk til framstillinger av spansk og latinamerikansk historie og samfunn. Emnet gir også en elementær innføring i akademisk skriving.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hovedtrekk i spansk historie
 • kunnskap om hovedtrekk i latinamerikansk historie
 • forståelse for hvilke historiske faktorer som danner bakgrunnen for aktuelle problemstillinger i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur
 • forståelse for hvordan ulike perspektiver preger framstillingene av spansk og latinamerikansk historie og samfunn

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i spansk og latinamerikansk historie
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk med riktig bruk av referanser og litteraturliste

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk, ispedd noe spansk terminologi og vokabular.

Eksamensspråk: norsk eller spansk.


Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret. Emnet består av forelesninger og oppgaveseminar. Det forventes oppmøte til forelesninger og oppgaveseminar. På oppgaveseminaret er de obligatoriske arbeidskravene tema og det gis innføring i akademisk oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas. Undervisningen som er gitt i løpet av semesteret blir regnet som en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon av pensumtekst eller sammendrag av pensumtekst i.h.t. angitte kriterier.
 • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs "Ikomp" som integrert del av arbeidet med arbeidskravoppgaven og innføring i akademisk skriving. Kursbevis må legges fram.
 • En skriftlig drøftingsoppgave på inntil 6 sider over oppgitt tema.

Arbeidskravoppgavene blir tildelt studentene i begynnelsen av semesteret og inkluderer én hverandrevurdering og én tilbakemelding fra faglærer som danner grunnlag for eksamensoppgaven.

Arbeidskravene oppøver og prøver studentenes evne til selvstendig arbeid med utgangspunkt i pensum, samt deres faglige skriveferdigheter. Vurderingsuttrykket her er godkjent/ikke godkjent og alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 

Eksamen består av:

 • 6 timers hjemmeeksamen: 

Ferdigstillelse av godkjent drøftingsoppgave på maks. 6 sider i henhold til faglige og formelle krav. 

Ett sett kortsvarsoppgaver som etterprøver ytterligere studentenes oversikt over, tilegnelse og forståelse av pensum og evne til å drøfte dette faglig og i henhold til formelle krav. 

Eksamen skrives på norsk eller spansk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1110