vår 2022
STV-2004 Organisasjonsteori: Endring og ledelse - 10 stp

Sist endret: 16.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

STATSV-201 Offentlig politikk og organisasjonsteori 10 stp

Innhold

Med bakgrunn i ulike organisasjonsteoretiske perspektiver belyses betingelsene for å endre organisasjoner, lederens rolle i endringsprosesser, og konsekvensene av slike endringer.

 

Følgende delemner belyses:

 • Organisasjonsperspektiver som analyseverktøy: et rasjonelt, naturlig og åpent perspektiv
 • Effekter av reform- og endringsforsøk
 • Introduksjon av en skandinavisk tilnærming til endringsprosesser: skandinavisk nyinstitusjonalisme
 • Ledelse i og av endringsprosesser: institusjonell ledelse, transformasjonsledelse og transaksjonsledelse
 • Empiriske studier av endringsprosesser


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ulike organisasjonsteoretiske perspektiver, deres forutsetninger og anvendelsesområder
 • reformers drivkrefter, innhold og effekter, og kan gi relevante  eksempler på slike
 • nyere perspektiver på endring av organisasjoner, herunder skandinavisk institusjonalisme
 • nyere lederskapsteorier som: karismatisk ledelse og transformasjonsledelse, og har kjennskap til forskningen om ledelse i offentlige organisasjoner

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende ulike organisasjonsteoretiske perspektiver i analyse av konkrete reformforsøk, og peke på begrunnelser, fokus og effekter av slike
 • peke på mulige forklaringer på ulike endringsutfall med bakgrunn i egne analyser
 • identifisere og analysere ledelsesrelaterte betingelser og forutsetninger i endringsprosesser

 

Kompetanse

 • foreta en kritisk vurdering av evalueringer/studier av reformer og reformforsøk i ulike organisasjoner
 • bidra til analyse av reformer og reformforsøk, og utveksle synspunkter med andre på bakgrunn av disse
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, og samtidig forholde seg til fagets begrensninger og generelle etiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Arbeidskrav.

Du må levere og få godkjent et obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Arbeidskravet gjennomføres over én uke og kan gjøres individuelt eller som samarbeid hvor to studenter leverer en felles oppgave. Omfang om lag 2500 ord/ 3500 ord. (to studenter).

Vurderes som godkjent/ikke godkjent 

Eksamen

En 6 timers skoleeksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-2004