høst 2021
AUT-2602 Programmering med mikrokontroller - 10 stp

Sist endret: 03.12.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet et forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammene automasjon og droneteknologi.

Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering er en fordel

Studiepoengreduksjon

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller 10 stp

Innhold

Kurset tar for seg "Embedded C" og mikrokontrollere, ved bruk av Microchip mikrokontrollere og Atmel Studio. Vi går gjennom konfigurering og bruk av AVR,  herunder registre, interrupts, Timere, ADC, analoge komparatorer, seriell og parallell kommunikasjon med blant annet USART, SPI og I2C, sleep modes osv.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, TEK-1512 Innføring i ingeniørfag

Hva lærer du

Etter endt kurs har kandidaten godt faglig grunnlag og forståelse i de temaene som gjennomgås, og som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskaper og forståelse:

 • Har grunnleggende kunnskaper om mikrokontrollere og sammensatte systemer.
 • Har forståelse for hvordan mikrokontrollere fungerer som et sammensatt system av flere integrerte komponenter.
 • Har detaljkunnskap om flere typer digitale komponenter som eksempelvis timere, ADC, komparatorer, USART-motorer, SPI-motorer og minnetyper.

Ferdigheter:

 • Mestrer embedded C-programmering.
 • Kan bruke mikrokontrollere som en fleksibel «problemløser» i anvendte systemer.
 • Kan dokumentere og argumentere for valgte løsninger.

Generell kompetanse:

 • Kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset.
 • Har erfaring i prosjektdokumentasjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 t undervisning og 48 t øvinger. Obligatorisk arbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Godkjent øvingsopplegg.

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakter

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2602