høst 2021
BED-3071 Økonomisk styring og finansiell analyse - 10 stp

Sist endret: 10.08.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi. Kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Innholdet er knyttet til to hovedtemaer: Finansregnskapet og økonomistyring.

Innenfor finansregnskap tas utgangspunkt i regnskapsbrukeren. Hovedmålet og oppøve studentens evne til å lese og analysere finansiellinformasjon og prestasjonsmåling. En analyse fordrer imidlertid også kunnskap hvordan regnskapet produseres. Dette inkluderer kunnskap om de viktigste regnskapsprinsippene og målereglene som reguler den regnskapsmessige behandlingen av de vanligste typene med eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.

I økonomistyringsdelen presenteres studenten for ulike beslutnings- og styringsmodeller, herunder budsjett og balansert målstyring. Sentralt er ulike styringsmodeller som middel for styring av adferd og verdiskapning.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om finansiell analyse og prestasjonsmåling med utgangspunkt i finansregnskapet
 • kunnskap om regnskapsprinsipper og om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene
 • kunnskap om ulike økonomiske styringsmodeller modeller og deres iboende karakteristika for måling og styring av adferd

Ferdigheter

Studenten kan:

 • finne frem til, analysere og forholde seg kritisk til regnskap som informasjonskilde, herunder kunne vurdere regnskap og resultat kvalitet
 • analysere og arbeide selvstendig med finansiell analyse, samt vurdere den økonomiske styringen i en virksomhet og konsekvensen av denne

Kompetanse

 • oppøvd evnen til kritisk analyse av den informasjon som fremkommer i et årsregnskap
 • en bevissthet om økonomistyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ukentlige nettsamlinger og to fysiske samlinger. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En obligatorisk innleveringsoppgave. Oppgavens omfang er mellom 6000-8000 ord. Oppgaven kan leveres gruppevis (maks fire studenter).

Vurdering

Hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være mellom 6000-8000 ord. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Eksamen gjennomføres på maksimalt 14 dager og kan gjøres individuelt eller gruppe på maks to studenter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3071