høst 2021
BIO-2606 Generell og marin bioteknologi - 10 stp

Sist endret: 07.12.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i bioteknologi og bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten

 • Matematikk (R1+R2) eller
 • Fysikk (1+2) eller
 • Kjemi (1+2) eller
 • Biologi (1+2) eller
 • Informasjonsteknologi (1+2) eller
 • Geologi (1+2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

BIO-3601 Marin bioteknologi 10 stp

Innhold

Utvalgte temaer knyttet til bioteknologisk forskning og næringsvirksomhet presenteres av representanter for relevante forskningsmiljøer. Hovedvekten er lagt på utnyttelse av marine ressurser i bioteknologisk sammenheng, spesielt innenfor områder som er sentrale for den forskningen som drives ved bedrifter og forskningsmiljø i landsdelen.  Aktuelle tema vil være bruk av forskjellige bioteknologiske arbeidsmetoder for å lete etter nye marine forbindelser med utnyttbare bioaktiviteter innen medisin, kosmetikk, næringsmidler eller andre industrielle anvendelser. Mer allmenne bioteknologiske problemstillinger, eksempelvis knyttet til kjemisk karakterisering av forbindelser, miljøspørsmål og bruk av genmodifiserte organismer, blir også tatt opp.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper:  

 • ha grunnleggende innsikt i strategier for marin bioprospektering og mulighetene det gir for verdiskapning  
 • ha grunnleggende kunnskap om bioaktive forbindelser, herunder bioaktive peptider og antibiotika, fra marine organismer, deres virkningsmekanismer og muligheter for anvendelse  
 • ha kunnskap om kjemisk struktur, klassifisering, funksjon, stabilitet og anvendelsesområder for marine lipider og polysakkarider  
 • kjenne til restråstoffer i fiskeindustrien og mulige kommersielle anvendelser av disse  
 • ha kunnskap om marin mikrobiell diversitet og utforsking av hvordan denne biodiversiteten kan utnyttes i sammenheng med bioprospektering  
 • kjenne til forskjeller mellom dyrkningsavhengige og dyrkningsuavhengige tilnærminger til bioprospektering av mikroorganismer  
 • kjenne til kommersiell bruk av enzymer, herunder eksempler på utnyttelse av marine enzymer  

Ferdigheter:  

 • kunne rense ut biologiske molekyler fra et ekstrakt og gjøre innledende kjemiske analyser av disse  
 • kjenne til hvordan bioteknologiske verktøy kan benyttes i miljøovervåkning og i arbeidet med å fjerne forurensninger
 • kjenne til  etiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av moderne bioteknologi  
 • kan tilegne seg vitenskapelig litteratur innen bioteknologi og formidle fagstoff til andre  

Kompetanse:  

 • kunne reflektere kritisk over potensialer og utfordringer som ligger i bioteknologien, med en særlig forståelse av potensialet i utnyttelse av marine ressurser  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesningene vil baseres på publiserte artikler og rapporter og undervisningsstoff utarbeidet av den enkelte foreleser. 

Studentene skal avholde et obligatorisk seminar der de presenterer en vitenskapelig artikkel som viser hvordan bioteknologiske arbeidsmetoder som er gjennomgått på forelesningene kan benyttes i praksis. Det tilbys veiledning som en del av forberedelsene til studentseminarene. 


Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått

Arbeidskrav:  Studenten holder en presentasjon over et selvvalgt eller oppgitt tema med relevans for pensum. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2606