høst 2021
BYG-3601 Innemiljø - 5 stp

Sist endret: 26.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og VVS/energiteknikk eller tilsvarende. Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc) vurderes særskilt. I tillegg er det krav om:

- minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag, 7,5 studiepoeng fysikk på høyere nivå.

Søknadskode: 9371


Studiepoengreduksjon

STE6228 Innemiljø 5 stp

Innhold

Inneklima og innemiljø, samfunnsmessige konsekvenser av dårlig innemiljø, sammenhengen mellom helse, innemiljø og kroppens reaksjoner på ulike forurensninger, allergi og overfølsomhet, drift og vedlikehold, renhold og tilretteleggelse for renhold i bygninger, kvalitetsmål for og krav til innemiljøet, arbeidsmiljø, lover, regler og forskrifter, måle- og prøvetaking for overvåking og kontroll.

Atmosfærisk inneklima; gasskomponenter i atmosfærisk luft, fuktens betydning for innemiljøet forurensningskilder, muggsopp, emisjon fra bygningsmaterialer, ventilasjon, ventilasjons-effektivitet, rensing og filtrering av luft, beregning av nødvendige luftmengder mv.

Termisk inneklima; menneskets varmebalanse, temperaturforhold, komfort, beklednings- og aktivitetsnivå, PMV- og PPD-indeks mv.

Akustisk inneklima (hørsel, lydoppfatning, støy og vibrasjoner), aktinisk inneklima (belysning, blending, elektromagnetisk og radonstråling), mekanisk inneklima (sanseapparat, sikkerhet, ergonomi), samt psykososialt og estetisk inneklima.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • kunnskaper om bygg og tekniske installasjoner i bygg med spesielle kunnskaper om samspillet mellom bygningskroppen og de tekniske installasjonene med tanke på inneklima, energibruk og drift av bygg
 • inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder innen fagområdet integrert bygningsteknologi
 • innsikt i fagområdet på en slik måte at det er mulig å anvende tilegnet kunnskap innen nye områder innen fagområdet integrert bygningsteknologi
 • tilstrekkelig med kunnskaper innen fagområdet til å kunne analysere faglige problemstillinger basert på historisk utvikling av fagområdet og nyere teknologi

Ferdigheter:

 • kunne analysere eksisterende teorier og metoder innen fagområdet integrert bygningsteknologi og benytte disse til selvstendig arbeid med teoretisk og praktisk problemløsning innen fagområdet
 • kunne benytte relevante metoder innen fagområdet integrert bygningsteknologi til arbeid og forskning på en selvstendig måte
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen fagområdet integrert bygningsteknologi og bruke disse til faglige resonnement
 • kunne gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og eller utviklingsprosjekt under veiledning på en forskningsetisk korrekt måte.

Kompetanse:

 • kunne analysere ulike problemstillinger innen fag og forskning for fagområdet
 • kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen fagområdet for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som går ut over normal vanskelighetsgrad
 • kunne formidle avansert og omfattende selvstendig arbeid innenfor fagområdets uttrykksform
 • kunne kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med likemenn og allmennheten
 • kunne være med i innovasjonsprosesser ved å bidra med nytenking inne fagområdet integrert bygningsteknologi.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

To uker á 5 arbeidsdager med daglige tavleforelesninger (lærerstyrt undervisning) med utstyrsdemonstrasjoner for å anskueliggjøre teori, etterfulgt av selvstendig arbeid (studentstyrt) i form av øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk: én praktisk måleøving (gruppeoppgave) på ulike inneklima-parametre. Hver gruppe planlegger og gjennomfører måleoppgaven, før de presenterer sine resultater i plenum (ppt-presentasjon). Vurdering godkjent/ikke godkjent.
 • Frivillig: 4-6 teoretiske øvingsoppgaver.

Eksamen og Vurdering

Skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100% av karakteren i faget. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Ingen hjelpemidler. Forutsetter at den obligatoriske øvingen er bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BYG-3601