høst 2021
DTE-2800 Datamaskingrafikk - 10 stp

Sist endret: 27.04.2021

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1809 Datamaskingrafikk og spillprogrammering 10 stp

Innhold

Pensumet er innrettet på 3D-grafikk for spill og simuleringer og vil ta utgangspunkt i aktuelle 3D-grafikk plattformer. 

3D grafikkprogrammering: 

 • Grunnleggende bruk av aktuelt 3D API og verktøy. 
 • Grunnleggende vektor, matriseregning og transformasjoner. 
 • Grunnleggende shaderprogrammering. 
 • Bruk av tekstur, lys, farger og materialer. 
 • Animasjon/game-loop. 
 • Brukerinput. 
 • Enkel kollisjonsdeteksjon. 
 • Anvende 3D modeller i spill. 
 • Anvende tekstur på 3D modeller.
 • Grunnleggende anvendelse av fysikkmotor. 


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1, DTE-2605 Programmering 1, ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1, ITE1901 Programmering 2

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: 

 • Kunnskap om grunnleggende 3D transformasjoner med vektor og matriseregning. 
 • Kunne forklare konsepter og begreper som verteks, polygon, primitiv, mesh, graphics pipeline, tekstur, lysberegning, normalvektorer, shader, frustum. 
 • Kunnskap om grunnleggende shaderprogrammering og GLSL ES. 
 • Kunnskap om programmering og bruk av lys, teksturer, farger og materialer i forbindelse med 3D-grafikk. 
 • Kjenne til grunnleggende datastrukturer som kan brukes til å representere 3D modeller.
 • Kunne anvende 3D modeller, laget i eksterne verktøy, i egne programmer.
 • Kunnskap om fysikkmotorer brukt i forbindelse med 3D-grafikk og simuleringer.  

Ferdigheter: 

 • Innsikt i hvordan man bruker Javascript til utvikling av 3D-grafikk og spill som fungerer i standard nettleser. 
 • Kunne bruke standard utviklingsverktøy. 
 • Kunne benytte og lage enkle shaderprogrammer. 
 • Kunne utvikle spill som inneholder styrbare og bevegelige (teksturerte) 3D-figurer, terreng og lyskilder. 
 • Kunne konvertere, eksportere og importere 3D modeller. 
 • Kunne reflektere over valg av verktøy til bruk til 3D-grafikk og spill.
 • Kunne bruke fysikkmotor i forbindelse med utvikling av simuleringer og spill. 

Kompetanse: 

 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet 3D-grafikk og grunnleggende spillprogrammering. 
 • Kan formidle kunnskap om datamaskingrafikk og programmeringstekniske momenter tilknyttet simuleringer og spill. 
 • Kjennskap til planlegging og gjennomføring av større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe. 
 • Kjennskap til etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret.  

Undervisning er tilgjengelig både for campus og nettstudenter. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.  

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling, via praktiske øvinger og veiledning.  

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom: 

 • Frivillige øvingsoppgaver.  
 • Elektroniske tester, kontrollspørsmål knyttet til gjennomgått stoff. 
 • Obligatoriske øvingsoppgaver. 
 • Gruppearbeid. 


Eksamen

Arbeidskrav

 • Totalt fire obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått.
 • For campusbaserte studenter kreves 67% oppmøte i timeplanlagte aktiviteter.
 • For nettstudenter kreves det at obligatoriske innleveringer presenteres og leveres som videoopptak eller via nettmøte.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter, A-F.

Karakter i faget settes på bakgrunn av følgende elementer:

 • En «mappe». Teller 50% av karakter i emnet. I mappen inngår både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.                               
 • En individuell e-test/prøve. Teller 50% av karakter i emnet.

Begge deler må være fullført, levert og bestått.

Kontinuasjon på individuell e-test er mulig. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på mappen må emnet tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2800