høst 2021
ELE-2502 Elektronikk 1 - 5 stp

Sist endret: 26.11.2021

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1885 Analog og digital elektronikk 5 stp

Innhold

 • halvledermaterialer og halvlederkomponenter
 • en og toveis likeretterkretser
 • spenningsregulering med zenerdiode
 • arbeidspunkt til dioder, lysdioder og zenerdioder
 • finne arbeidspunkt og forspenne transistortypene BJT, JFET og MOSFET
 • bruke transistoren som elektronisk bryter
 • felles emitter og felles kollektor forsterkerkretser basert på bipolare transistorer (BJT)
 • felles source og felles drain forsterkerkretser basert på felteffekttransistorene JFET og MOSFET


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

   Studenten kan:

 • beskrive bruksområde og virkemåte til enkle diode- og transistorkretser
 • beskrive bruk av transistoren som både bryter og forsterker

Ferdigheter

   Studenten kan:

 • regne ut arbeidspunktet til dioder og transistorer
 • analysere og regne på enkle spenningsforsyninger med likeretting, filter og spenningsregulering
 • analysere og regne på forsterkerkretser basert på bipolare transistorer og felteffekttransistorer
 • bruke dataverktøy til å simulere og verifisere funksjonaliteten til ulike kretser

Generell kompetanse

   Studenten kan:

 • designe enkle diodekretser og transistorkretser
 • tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner
 • planlegge og gjennomføre laboppgaver


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få karakter i emnet. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

 • 4 av 4 laboratorieøvinger

Eksamen og vurdering:

Mappevurdering der seks tester teller med i vurderingen (fem canvastester og en muntlig test). For de fem canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring.

Det gis en felles karakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2502