høst 2021
ELE-2603 Datanett - 5 stp

Sist endret: 03.12.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1913 Digital signalbehandling og datanett 5 stp

Innhold

 • Innføring i grunnleggende prinsipper i datakommunikasjon, lokal- og fjernnettverk samt distribuerte applikasjoner.
 • Ulike nettverksarkitekturer som OSI- og TCP/IP - modellen. Det vil bli lagt spesielt vekt på protokollene som er i bruk på Internett i dag.
 • Man følger en "top-down" tilnærming, dvs. vi starter med å studere applikasjonslaget (HTTP, SMTP o.l.), deretter transportlaget (TCP/UDP), nettverkslaget (IP, ICMP, ruting) og linklaget (diverse LAN teknologier som WLAN og Ethernet spesielt).

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2600 C++ Programmering, ELE-2503 Digitalteknikk, ELE-2602 Mikrokontroller, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester), TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • arkitektur og protokoller som ligger til grunn for dagens Internett og Internett-applikasjoner.
 • protokollbegrepet og protokollene som inngår i TCP/IP stacken
 • grunnleggende socketprogrammering.
 • lokalnettverksteknologier som Ethernet og trådløse nettverk.

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

 • vurdere belastning og forsinkelser i nettverket ved ulike bruksområder.
 • bruke nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f.eks. Wireshark.
 • bruke ulike nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og trådløse aksesspunkter og/eller rutere.
 • skille på de ulike basisprotokollene i TCP/IP-stakken og kjenne til bruksområder.
 • bidra til å utforme og implementere mindre bedriftsnettverk

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor datakommunikasjon.
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • kunne ha en god overordnet forståelse av dagens Internett i forhold til teknologier og tjenester som tilbys.
 • ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet datakommunikasjon.
 • studenten skal lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter og veiledere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisning/lab-timer per uke i løpet av høstsemestret.

Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske laboppgaver og teoretiske øvinger.

Innhold i den praktiske delen av faget: navigering i IP-nettverk, oppkopling og monitorering av IP-nettverk, utstrakt bruk av Wireshark, enkle programmeringsoppgaver (TCP/UDP-sockets) m.m.


Eksamen

Arbeidskrav

3 obligatoriske innleveringer.

Hver innlevering består av en teoridel og praktiske laboppgaver. Hver innlevering vil bli evaluert til bestått eller ikke bestått.

Alle innleveringer må være bestått for å kunne få karakter i faget.

For campusbaserte studenter kreves 2/3 (67%) oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA).

Eksamen og vurdering

Digital eller skriftlig eksamen. 2,5 timer.

Bokstavkarakterer A-F.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen.

 Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon er mulig i påfølgende kontinuasjonsperiode


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2603