høst 2021
ELE-2603 Datanett - 5 stp

Sist endret: 11.05.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1913 Digital signalbehandling og datanett 5 stp

Innhold

Grunnleggende kunnskap om kommunikasjon: denne delen dekker strukturen i dagens nettverk og protokoller for slike nettverk. Hvordan bygge opp innebygde kommunikasjonsprotokoller ved bruk av TCP/IP og OSI-modellen. Strukturen til dagens internett og de mest brukte protokollene vil bli vektlagt. Studentene skal studere noen viktige teknikker innefor feildeteksjon og flow control (stop-and-wait, sliding windows). Trådet og trådløse nettverk: denne delen gir en oversikt over trådet og trådløse nettverk og vanlige protokoller: Ethernet, wifi, bluetooth og Zigbee. Implementering av kommunikasjonsprotokoller: denne delen dekker teknikker for å implementere kommunikasjonsprotokoller på innebygde systemer.

Anbefalte forkunnskaper

ELE-2503 Digitalteknikk, ELE-2602 Mikrokontroller, TEK-1501 Statistikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Forstå prinsippene for design av datanettverk, fordeler og ulemper med forskjellige overføringsmedier og overføringskapasitet i gitte overføringsmedier og forhold.

- Skille mellom forskjellige typer signaler brukt i nettverkene.

- Forstå teknikker for overføring av pakker i datanettverkene.

- Forstå prinsippene for feildeteksjon.

- Forstå prinsippene og anvende teknikkene for analog til digital konvertering.

Ferdigheter:

- Konvertere sampler av analoge signaler til binære bit.

- Beregne overføringskapasiteten til en gitt kanal.

- Beskrive media access control teknikker.

- Utforme pseudo-kode for implementering av kommunikasjonsprotokoller for mikrokontrollere.

- Beskrive ramme/pakke-strukturen for en gitt protokoll for pakkeoverføring.

- Beregne frame check sequence for feildeteksjon.

Kompetanse:

- Studentene forstår strukturen av datanettverk, faktorene som begrenser kapasiteten til et gitt overføringsmedium, teknikkene som brukes for å garantere at informasjon blir korrekt levert til mottaker, teknikker for å beholde dataintegritet.

- Studentene kan anvende kunnskaper fra emnet for å designe deres egne protokoller som tilfredsstiller egne krav.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og Engelsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide med en obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

Eksamen og vurdering

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis separate delkarakterer for eksamen og prosjekt. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av eksamen og prosjekt:

  • Prosjekt                     50%
  • Skriftlig eksamen       50%

Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet for studenter i dette emnet.

Det gis kontinuasjonsadgang på eksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: ELE-2603