høst 2021
ELE-2801 FPGA-Programmering - 10 stp

Sist endret: 03.12.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1912 FPGA-Programmering 10 stp

Innhold

Dette faget gir studentene kunnskaper, verktøy og ferdigheter til å omforme hvilken som helst ide til en reelle digital logisk krets basert på FPGA plattform. I hele kurset skal studentene bruke ATRIX-7 FPGA brikken fra produsent Xilinx som befinner seg på NEXYS-4 brett for å utføre mange forskjellige digitale basisdesigner.

 • Utvikler et visst design ved bruk av VHDL programmeringsspråk, simulerer for å kontrollere kretsens funksjonalitet ved bruk av VHDL testbench, skaper User Constraint File (UCF), syntetisere, iverksette og programmere designet på FPGA brikken for testing.
 • Kombinasjonskretser, f. eks.: eksplisitt Booleansk funksjon, Komparator, Multiplekser, Prioritetsdekoder og Adder.
 • Regelmessige sekvensielle kretser slik som: D-FFs, Teller og Shift-register.
 • Uregelmessige sekvensielle kretser (Finite State Machines).
 • Design I/O moduler, UART, PS2 tastatur.


Anbefalte forkunnskaper

ELE-2502 Elektronikk 1, ELE-2503 Digitalteknikk, ITE1846 Programmerbar elektronikk, ITE1885 Analog og digital elektronikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

     Kandidaten kan:

 • Beskrive prinsippene for design og utvikling av FPGA baserte systemer.
 • Beskrive hva FPGA er og hvordan den er forskjellig i forhold til andre tilsvarende teknologier som for eksempel ASIC.
 • Beskrive hvordan man representerer tall og bokstaver, samt kjenne til grunnleggende operatorer, som f. eks. «or», «not» og «+», i VHDL programmeringsspråk.
 • Forstå forskjellen mellom kombinatorisk og sekvensiell logikk.
 • Forstå forskjellen mellom signal og variabler i VHDL programmeringsspråk.
 • Forstå forskjellen mellom kombinatorisk og sekvensiell del i en tilstandsmaskin.
 • Beskrive forskjellen mellom Moore og Mealy tilstandsmaskiner.
 • Kjenne til prinsipper ved testing av digitale systemer.

Ferdigheter:

     Kandidaten kan:

 • Bruke verktøy og programvare for digital design, f.eks. ISE-Xilinx og Model-Sim. 
 • Konvertere en gitt ide til en Booleansk funksjon/likning.
 • Modellere kombinasjonskretser, som f. eks. komparatorer, multiplekser og addere, med VHDL programmeringsspråk.
 • Modellere regelmessige sekvensielle kretser, som f. eks. D-FFs, tellere og shift-register, med VHDL programmeringsspråk.
 • Modellere uregelmessige sekvensielle kretser (FSM), som f. eks. trafikklys og linjekoding i telekommunikasjon, med VHDL programmeringsspråk.
 • Designe I/O moduler, slik som UART og PS2 tastatur.
 • Anvende dataverktøy for å verifisere funksjonaliteten til et digitalt system.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og/eller Engelsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger samt ett obligatorisk prosjekt, 7 laboratorieøvelser og 3 obligatoriske øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende er hva som kreves for å kunne ha rett til slutteksamen:

 • 7 av 7 laboratorierapporter må være godkjent
 • 3 av 3 obligatoriske øvinger må være godkjent

Eksamen og vurdering

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis separate delkarakterer for eksamen og prosjektet underveis. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av eksamenen og prosjekt er som følger:

 • Prosjektoppgave leveres i grupper, teller 30% av totalkarakteren
 • 3-timer individuell skriftlig eksamen, teller 70% av totalkarakteren

Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen: Formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.

Både prosjekt og eksamen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamen i dette emnet. Dersom prosjektoppgave er bestått trenger studentene bare å ta ny skoleeksamen. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet i emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ELE-2801