høst 2021
ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder - 15 stp

Sist endret: 16.12.2021

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal lære grunnleggende prinsipper i epidemiologi og statistikk med spesielt fokus på metoder brukt i ernæringsepidemiologi og kostholdsforskning. Studentene vil få kunnskap om ulike epidemiologiske studiedesign, ulike effektmål i epidemiologiske studier, sentrale statistiske metoder, feilkilder i epidemiologien og mulige konsekvenser av disse. Videre skal de lære ulike måter å samle inn kostholdsopplysninger på, samt fordeler og ulemper ved disse. Studentene får også trening i kunnskapshåndtering og kritisk vurdering av motstridende funn fra ernæringsepidemiologisk forskning. Kurset tar også for seg implementering av epidemiologi i et folkehelseprosjekt.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

Kunnskaper

 • forklare epidemiologiens betydning for kunnskapsgrunnlaget i forebygging og klinikk, inkludert evidensgrunnlaget for de nasjonale kostrådene
 • forklare formålet med forskjellige studiedesign og grunngi fordeler og ulemper ved de enkelte
 • beskrive ulike grunnleggende deskriptive og analytiske epidemiologiske mål 
 • gjøre rede for feilkilder i epidemiologien (målefeil, seleksjonsfeil, konfundering), og mulige konsekvenser av disse
 • forklare begrepet kausalitet (årsakssammenheng) og kjenne til                     kausalitetskriterier
 • gjøre rede for ulike statistiske regresjonsmetoder som brukes i epidemiologiske undersøkelser
 • kjenne til begrepet «kunnskapsbasert praksis» og gjøre rede for hva det betyr
 • forklare formålet med kvalitative intervju, og redegjøre for grunnleggende prinsipper for formulering av spørsmål til et kvalitativt intervju
 • beskrive metoder for å skaffe informasjon om kostinntak på gruppe- og individnivå, diskutere fordeler og ulemper ved de enkelte og vurdere hvilken type informasjon de forskjellige metodene bidrar med
 • beskrive oppbygningen av en vitenskapelig artikkel og forklare prinsippene for meta-analyser og systematiske litteraturoversikter 
 • beskrive tillatelser og andre formelle godkjenninger for å kunne drive med forskning

 

Ferdigheter

 • gjenkjenne ulike studiedesign
 • beregne og tolke mål for sykdomsfrekvens, risiko og forebyggingspotensiale
 • utføre aldersjustering av epidemiologiske data
 • beregne og tolke mål på nytteverdien av diagnostiske tester
 • velge riktig statistisk metode for å undersøke sammenheng mellom eksponering og utfall i en epidemiologisk undersøkelse
 • anvende uni- og multivariable statistiske metoder ved bruk av statistikkprogram 
 • bruke grunnleggende prinsipper for formulering av spørsmål i et spørreskjema
 • utføre kostholdsintervju for innsamling av kostdata
 • bearbeide kostdata og kunne beregne næringsinntak utfra matfrekvensskjema, kostholdsintervju og kostregistrering
 • utføre enkel energijustering av kostholdsdata
 • anvende kostholdsplanleggeren, dietistnett og matvaretabellen til å innhente og beregne informasjon om næringsinntak
 • formulere et forskningsspørsmål innenfor ernæring, referere relevant litteratur og presentere en kort prosjektplan
 • lese og tolke kritisk en ernæringsepidemiologisk artikkel
 • analysere og forholde seg kritisk til ernæringsfaglige problemstillinger og trender i media, og vurdere disse opp mot kunnskapsbasert ernæringsarbeid
 • planlegge et folkehelsetiltak 

 

Generell kompetanse

 • reflektere kritisk omkring egen og andres forskning innenfor ernæringsepidemiologi og kostholdsforskning
 • gjennomføre et avgrenset ernæringsepidemiologisk prosjekt
 • skrive en vitenskapelig prosjektbeskrivelse/rapport og referere relevant litteratur
 • kommunisere forskningsgrunnlaget for de offisielle kostholdsrådene
 • tilegne seg ny kunnskap innenfor ernæring
 • reflektere over egne ferdigheter og formulere egne læringsmål/utfordringer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper
 • Mentorgrupper
 • Seminar
 • Studiebesøk
 • Kjøkkenlab

Praksis: Det er ikke noen tradisjonell praksis på dette emnet, men arbeidet med "nutritionDay" vil gi praksis i innsamling og bearbeiding av data. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav:

 • Delta i mentorgruppe
 • Deltakelse på nutritionDay inkludert påfølgende datapunching
 • Deltakelse på mikroforedrag 
 • Gjennomføre veid kostregistrering i 3 dager og levere inn næringsberegnet kostregistrering
 • Fylle ut matfrekvensskjema to ganger
 • Gjennomføre 24 timer kostholdsintervju av medstudent. Næringsberegne og og levere inn resultatet
 • Godkjent rapport fra kjøkkenlab
 • Godkjente modultest
 • Godkjent rapport fra ernæringsrelatert prosjekt 

Eksamen:

6 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes med karakterene A-F, der F er ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen: Avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ERN-2001