høst 2021
LER-1061 FoU-tema 1-7: Begynneropplæring - 5 stp

Sist endret: 22.08.2021

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 6 - 8 åringene og begynneropplæring. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å drøfte elevens kompetanse innenfor ulike fag og utviklingsområder. Emnet skal gi innsikt i betydningen av systematisk observasjon og dokumentasjon som grunnlag for tilpasset opplæring. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • 6 - 8-åringers kompetanse og utvikling (kognitivt, sosialt, motorisk, språklig)
 • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving, matematikk innenfor et valgt skolefag (fag 3)
 • relevante profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og analysere elevers kompetanse og læring
 • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori

Kompetanse

 • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilpasset begynneropplæring med støtte i et relevant fagspråk  


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, praksismøter og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om elevers utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • et elevportrett av en valgt fokuselevs faglige og sosiale kompetanse
 • deltakelse i skriveverksteder

Eksamen består av:

En individuell fagtekst om en valgt fokuselev bestående av følgende fire deler:

 • et bredt elevportrett (arbeidskrav fra høstsemesteret)
 • en fordypningsdel innenfor lesing og/eller skriving
 • utvikling innenfor et utvalgt område innenfor fag 3
 • en avsluttende del med forslag til videre tilrettelagt undervisning i lesing og/eller skriving, samt fag 3.

Det skal være sammenheng mellom de ulike tekstdelene.

Formkrav: 9 - 10 A4-sider/ 3600-4000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1061