høst 2021
LER-3500 Metode - 15 stp

Sist endret: 22.10.2021

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av Master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og Master i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, samt en del av fagdidaktisk master.

Innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan en utvikler kvalitetsmessige forskningsdesign, som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i grunnskolen.

Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan. Prosjektplanen inkluderer å utvikle en strategi (design) for gjennomføring av prosjektet, samt lage en plan for metodebruk, både for datainnsamling og analyse.

Emnet vil vektlegge forskningsetikk og dermed identifisere og drøfte relevante etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen. Gjennom fagbegreper som validitet, reliabilitet, og generalisering og andre begreper som kan være aktuelle for forskningsfeltet vil studentene kunne vurdere kvaliteten på eget og andres forskningsdesign.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • hvordan få oversikt og vurdere relevant litteratur på et aktuelt tema, inkludert litteratursøk og kildekritikk
 • hva som definerer et godt forskningsspørsmål
 • ulike forskningsstrategier
 • ulike metoder for datainnsamling
 • ulike metoder for analyse
 • ulike vitenskapsteoretiske perspektiver
 • forskningsetikk
 • kvalitet på et forskningsdesign

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • skaffe seg oversikt over og kritisk systematisere relevant litteratur og på bakgrunn av dette kunne utvikle og formulere et presist og avgrenset forskningsspørsmål
 • plassere eget og andres forskningsspørsmål og forskningsdesign vitenskapsteoretisk, og begrunne denne plasseringen
 • utvikle hensiktsmessig forskningsdesign med utgangspunkt i et forskningsspørsmål og vurdere hvilken forskningsstrategi som er mest hensiktsmessig å anvende
 • anvende hensiktsmessige metoder for datainnsamling og analyse og velge de som er mest hensiktsmessige for å finne svar på eget forskningsspørsmål
 • identifisere og drøfte ulike etiske problemstillinger som må tas hensyn til gjennom forskningsprosessen i sin helhet

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • oppdatere seg på relevant litteratur innen et valgt tema, og på bakgrunn av dette kunne utvikle og formulere gode og avgrensede forskningsspørsmål
 • utvikle kvalitetsmessige forskningsdesign, som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i grunnskolen
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger som må tas hensyn til i egen og andres forskningsprosess
 • vurdere kvaliteten på eget og andres forskningsdesign


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. For studenter som tar master i engelsk fagdidaktikk oppfordres det til å skrive på engelsk

Undervisning

Emnet blir organisert i fellesforelesninger og fagvise seminarer.

Emnet evalueres muntlig eller skriftlig minimum en gang hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Innlevering av første utkast til problemstilling
 • Innlevering av første utkast til prosjektplan (problemstilling, strategi, metode for datainnsamling og analyse)
 • Gi respons til andre studenter på deres problemstilling og prosjektplan
 • 70 % obligatorisk deltakelse på undervisning

Eksamen består av:

Innlevering av prosjektplan på inntil 8 sider (3200 ord) som inneholder:

 • Problemstilling, strategi for prosjektet, metode for datainnsamling, metode for analyse og en redegjørelse for sammenhengen mellom disse
 • Presentasjon av forskning og teori i masterfaget som danner grunnlag for problemstillingen

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3500