høst 2021
MAS-2601 Mekanikk 2 - 10 stp

Sist endret: 27.04.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Studiepoengreduksjon

ITE1815 Mekanikk 2 10 stp

Innhold

Spenninger og tøyninger i forskjellige referanse systemer, og sammenhengene mellom disse. Torsjon. Skjærspenninger. Dimensjoneringskriterier, Tresca og Mises. Generalisert Hooks lov. 2D og 3D spennings- og tøyningstilstand. Analyse av snittkrefter bjelker. Forskyvning i statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner. Knekking av søyler. Introduksjon til dynamikk og praktisk bruk av elementmetoden. 

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal

 • ha teoretisk grunnlag for å gjennomføre beregninger på konstruksjoner og konstruksjonselement.
 • ha bred kunnskap om metoder brukt i dimensjonering av konstruksjoner og konstruksjonselement.
 • kjenner til forutsetningene for differensiallikningen for den elastiske linje.
 • ha kunnskap om elastisitet teori og plastisitets teori.
 • kjenne til ulike dimensjoneringskriterier for fler akset spenningstilstand.
 • kjenne til hvordan dynamiske effekter kan påvirke konstruksjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

 • stille opp og gjennomføre beregninger av leddkrefter og snittkrefter på sammensatte statisk bestemte konstruksjoner.
 • skille mellom statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner.
 • skissere moment og skjærkraft diagram ved hjelp av kvalitativ analyse.
 • beregne hovedspenninger og benytte generalisert Hook's lov ved enkle belastninger.
 • beherske å bruke bjelkelikningen til å analysere utvalgte bjelker.
 • beregne forskyvning av bestemte punkt i statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner.
 • anvende sine kunnskaper i faget til å løse utvalgte dimensjonerings- og konstruksjonsproblemer på en velbegrunnet og systematisk måte.  

Kompetanse:

Studenten

 • kan formidle løsninger av problemer innen mekanikk.
 • har et grunnlag for å vurdere hvordan konstruksjoners last, holdfasthet og utforming har betydning for ressursbruk, økonomi og sikkerhet.   
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen mekanikk innen andre emner i utdanningen og relevante problemstillinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

Det skal leveres 6 obligatoriske øvinger (godkjent / ikke godkjent). Det kreves at 4 av 6 øvinger er godkjente for å få adgang til eksamen.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i inntil et år etter emneavvikling. For tilgang til kontinuasjonseksamen etter dette må arbeidskravene oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering

Skriftlig individuell hjemmeeksamen, 72 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2601